EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

29/06/2018 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Νομισματική πολιτική

Μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής

τις 14 Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει το ύψος των καθαρών αγορών που διενεργεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP), το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται σε 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 και ανακοίνωσε την πρόθεσή του, μετά την ημερομηνία αυτή – και με την επιφύλαξη εισερχόμενων στοιχείων που να επιβεβαιώνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του Διοικητικού Συμβουλίου για τον πληθωρισμό – να μειώσει το ύψος των μηνιαίων καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού σε 15 δισεκ. ευρώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2018, μετά το οποίο προβλέπει ότι θα λήξουν οι καθαρές αγορές. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να διατηρήσει την πολιτική του η οποία αφορά την επανεπένδυση των ποσών από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για το σκεπτικό αυτών των αποφάσεων παρέχονται στην εισαγωγική δήλωση που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και στο δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα.

Δραστηριότητες αγορών

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (ESTER)

Στις 25 Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (euro short-term rate - ESTER) – του επιτοκίου για μη εξασφαλισμένες τοποθετήσεις διάρκειας μίας ημέρας που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην παροχή στατιστικών στοιχείων για τις αγορές χρήματος (money market statistical reporting - MMSR). Η δημοσίευση του νέου επιτοκίου θα αρχίσει από τον Οκτώβριο του 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να δημοσιεύσει, πριν από την ημερομηνία αυτή, ιστορικά ημερήσια στοιχεία σχετικά με το επιτόκιο, τον όγκο συναλλαγών και τη διασπορά με βάση τα κύρια μεθοδολογικά χαρακτηριστικά του ESTER. Η μεθοδολογία και σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Παρατηρήσεις του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις απαιτήσεις διαφάνειας για τις τιτλοποιήσεις

Στις 18 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις παρατηρήσεις του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής αίτησης εκ μέρους αποθετηρίων δεδομένων για πράξεις τιτλοποίησης. Στις παρατηρήσεις του το Ευρωσύστημα εκφράζει τη στήριξή του στους στόχους της ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τη διαφάνεια στην αγορά τιτλοποιήσεων και έναν κομβικό ρόλο των αποθετηρίων δεδομένων για πράξεις τιτλοποίησης τα οποία, ως φορείς συλλογής και κεντρικής διαχείρισης δεδομένων, θα προωθούν τη διαφάνεια. Οι παρατηρήσεις του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΕΑΚΑΑ διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Επικαιροποιημένη μεθοδολογία αξιολόγησης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών

Στις 7 Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποιημένη έκδοση της μεθοδολογίας του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση των συστημάτων πληρωμών και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η μεθοδολογία που είχε αρχικά εγκριθεί το 2014 επικαιροποιήθηκε ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις τις οποίες θέσπισε ο κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών («κανονισμός SIPS») που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2017. Περιλαμβάνει επίσης αναφορές στις προσδοκίες του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την επίβλεψη της ανθεκτικότητας έναντι κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες βασίζονται στις κατευθύνσεις που εξέδωσαν τον Ιούνιο του 2016 η Επιτροπή για τις Πληρωμές και τις Υποδομές Αγοράς (Committee on Payments and Market Infrastructures - CPMI) και ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions - IOSCO) σχετικά με την ανθεκτικότητα των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών έναντι κυβερνοεπιθέσεων. Η επικαιροποιημένη μεθοδολογία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποιημένη πολιτική τιμολόγησης του TARGET2-Securities

Στις 21 Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση της πολιτικής τιμολόγησης του TARGET2-Securities (T2S) βάσει της οποίας το τέλος διακανονισμού για εντολές παράδοσης έναντι πληρωμής (delivery versus payment) θα αυξηθεί από 15 σε 23,5 λεπτά του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Η προσαρμογή αυτή αντανακλά την τρέχουσα θέση εσόδων-δαπανών του T2S και συγκεκριμένα την παράταση της περιόδου ανάκτησης κόστους, τις επικαιροποιημένες προβολές για την αύξηση του όγκου συναλλαγών και την εξέλιξη του λειτουργικού κόστους καθώς και πρόσθετες δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του T2S έναντι κυβερνοεπιθέσεων. Η δομή τιμολόγησης που είχε εγκριθεί το 2010 και τα τέλη για τις υπηρεσίες πληροφόρησης δεν μεταβάλλονται. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική τιμολόγησης και την οικονομική κατάσταση του T2S παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ασφαλείας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών γενικού ενδιαφέροντος στο Βέλγιο

Στις 18 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/27, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σειρά διατάξεων του χρηματοοικονομικού δικαίου στο Βέλγιο

Στις 8 Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/29, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με προϋποθέσεις απόσβεσης ενυπόθηκων δανείων στη Σουηδία

Στις 15 Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/30, κατόπιν αιτήματος της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Σουηδίας (Finansinspektionen).

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Lietuvos bankas

Στις 18 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2018/15 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Lietuvos bankas. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά στοιχεία

Νέα κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων και τροποποιημένη κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική

Την 1η Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/876 σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Register of Institutions and Affiliates Data - RIAD) (ΕΚΤ/2018/16), την κοινή δέσμη δεδομένων αναφοράς νομικών και λοιπών στατιστικών θεσμικών μονάδων. Την ίδια ημέρα το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε επίσης την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/877 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2018/17). Η νέα κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ για το RIAD περιγράφει αναλυτικά τις υποχρεώσεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) να υποβάλλουν στην ΕΚΤ δεδομένα αναφοράς σχετικά με οντότητες, καθώς και υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διατήρηση και την ποιοτική διαχείριση αυτών των πληροφοριών. Για σκοπούς ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας, το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών που διευκρινίζουν πώς οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην ΕΚΤ με χρήση του RIAD έχουν διαγραφεί από την κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15. Οι δύο κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής Στατιστικής του ΕΣΚΤ σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων

Στις 23 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ετήσιας έκθεσης προόδου του 2017 σχετικά με τα προπαρασκευαστικά μέτρα όσον αφορά το μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων. Η εν λόγω έκθεση καταρτίστηκε στο πλαίσιο του άρθρου 3 παράγραφος 2 της απόφασης ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρόοδος είναι συνεχής και σύμφωνη με το σχέδιο, γεγονός που θα επιτρέψει την έγκαιρη έναρξη της μεταβίβασης δεδομένων AnaCredit που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2018.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

17η ετήσια επισκόπηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Στις 25 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την 17η ετήσια επισκόπηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευσή της. Σύμφωνα με τον διετή κύκλο δημοσίευσης αυτής της σειράς εκθέσεων που αποφασίστηκε το 2016, η φετινή έκδοση αποτελεί ενδιάμεση έκθεση χωρίς ειδικές ενότητες ή πλαίσια ανάλυσης. Η επισκόπηση παρουσιάζει συνοπτικά τις εξελίξεις αναφορικά με τη χρήση του ευρώ από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ και παρέχει επικαιροποιημένες στατιστικές πληροφορίες για τους βασικούς δείκτες του διεθνούς ρόλου του ευρώ που κρίνεται ότι ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ και τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις

Στις 22 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε δύο προτάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (EBA/GL/2017/11), καθώς και με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις (EBA/GL/2017/12). Οι γνωστοποιήσεις – που απευθύνονται αντιστοίχως στην ΕΑΤ και στην ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑ μαζί – διευκρινίζουν ότι η συμμόρφωση της ΕΚΤ πρέπει να θεωρείται ότι ισχύει εντός των ορίων και με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας CRD IV. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με αυτές τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ, η ΕΚΤ εφάρμοσε τροποποιήσεις στις πολιτικές της σχετικά με τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας και επικαιροποίησε αναλόγως τον οδηγό της σχετικά με τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων, την εκτίμηση της ζημίας λόγω αθέτησης και την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε αθέτηση

Στις 20 Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, θα συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων (PD), την εκτίμηση της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) και την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε αθέτηση (EBA/GL/2017/16) από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ, η οποία επί του παρόντος έχει οριστεί από την ΕΑΤ για την 1η Ιανουαρίου 2021. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι μία από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΕΑΤ με σκοπό τη μείωση της αδικαιολόγητης μεταβλητότητας των παραμέτρων κινδύνου και των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναθεώρησης της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων που διενεργείται από την ΕΑΤ.

Συμμόρφωση με τις συστάσεις της ΕΑΤ για την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους

Στις 20 Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της ΕΑΤ σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (EBA/REC/2017/03) μέχρι το τέλος του 2018. Αυτές οι συστάσεις, οι οποίες απευθύνονται σε πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και σε αρμόδιες αρχές, επιδιώκουν να διασαφηνίσουν πώς οι αρχές των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων που δημοσίευσε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors - CEBS) το 2006 θα πρέπει να ερμηνεύονται κατά την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και ορίζουν πώς ορισμένες από αυτές τις αρχές θα πρέπει να τηρούνται.

Δημοσίευση εγχειριδίου σχετικά με τη μεθοδολογία SREP για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα

Στις 25 Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση του εγχειριδίου σχετικά με τη μεθοδολογία SREP για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Το εγχειρίδιο, που παρέχει μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση της μεθοδολογίας SREP για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, θα δημοσιευθεί σε εύθετο χρόνο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι