EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Ιανουάριος 2013

25/01/2013 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Ειδική επισκόπηση του καταλόγου των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών και των εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως «ειδικοί φορείς εκδότες χρεογράφων»

Στις 17 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ειδικής επισκόπησης του καταλόγου των μη ρυθμιζόμενων αγορών που γίνονται αποδεκτές για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και αποφάσισε να προστεθεί στον εν λόγω κατάλογο η Global Exchange Market (GEM). Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ταξινόμηση του Erste Abwicklungsanstalt (EAA) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM) ως αναγνωρισμένων «ειδικών φορέων εκδοτών χρεογράφων». Τα χρεόγραφα που εκδίδονται από αυτές τις οντότητες θα εμπίπτουν έτσι στην κατηγορία ρευστότητας ΙΙ των περιουσιακών στοιχείων που κρίνονται κατάλληλα για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Ο ενημερωμένος κατάλογος των μη ρυθμιζόμενων αγορών που γίνονται αποδεκτές από την ΕΚΤ διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πρόωρη αποπληρωμή των ποσών που κατανέμονται στο πλαίσιο πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Στις 23 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/2 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/18 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών. Στην κατευθυντήρια γραμμή αποσαφηνίζεται η διαδικασία που τηρείται από τους αντισυμβαλλομένους σε περίπτωση που προτίθενται να αποπληρώσουν πρόωρα το ποσό που τους κατανεμήθηκε στο πλαίσιο των πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών ετών, καθώς και οι διαδικασίες που τηρούνται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες σε περίπτωση αδυναμίας των αντισυμβαλλομένων να διακανονίσουν το ποσό που δεσμεύθηκαν να αποπληρώσουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία πρόωρης αποπληρωμής. Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Συναίνεση της ΕΚΤ στο Καταστατικό της Κανονιστικής Επιτροπής Επίβλεψης για το Παγκόσμιο Σύστημα Αναγνώρισης Νομικών Προσώπων

Η ΕΚΤ και άλλες ενδιαφερόμενες κεντρικές τράπεζες, αρχές και φορείς ρύθμισης εκλήθησαν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να παρέχουν τη συναίνεσή τους στο Καταστατικό της Κανονιστικής Επιτροπής Επίβλεψης το οποίο προσυπόγραψαν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας των 20 (G20) τον Νοέμβριο του 2012. Στις 4 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση για παροχή συναίνεσης της ΕΚΤ στο εν λόγω καταστατικό. Η επιτροπή αυτή θα έχει την τελική ευθύνη για τη διακυβέρνηση του Παγκόσμιου Συστήματος Αναγνώρισης Νομικών Προσώπων (Legal Entity Identifier – LEI), το οποίο θεωρείται μία από τις πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Συμβολή του Ευρωσυστήματος στο έγγραφο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έκθεση Liikanen

Στις 23 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση του Ευρωσυστήματος στο έγγραφο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου, υπό την προεδρία του Erkki Liikanen. Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2012, αφορά τη μεταρρύθμιση της δομής του τραπεζικού τομέα της ΕΕ. Η συμβολή του Ευρωσυστήματος διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την υποχρέωση ελάχιστων αποθεματικών των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Lietuvos bankas

Στις 21 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/110, κατόπιν αιτήματος της Lietuvos bankas.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με νέα μέτρα του μητρώου πιστώσεων στην Ιρλανδία

Στις 21 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/111, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας της χρηματοοικονομικής αγοράς στην Πολωνία

Στις 4 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/1, κατόπιν αιτήματος του Πολωνικού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού παροχής οικονομικής στήριξης σε κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ

Στις 7 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/2, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με έγκαιρη παρέμβαση, με την αναδιοργάνωση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ισπανία

Στις 9 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/3, κατόπιν αιτήματος του Υφυπουργού Οικονομικών και Ανταγωνισμού της Ισπανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση οδηγίας της ΕΕ σχετικά με ΟΣΕΚΑ όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

Στις 11 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/4, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πιστωτικές ενώσεις στην Πολωνία

Στις 14 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/5, κατόπιν αιτήματος του Πολωνικού Κοινοβουλίου.

Εταιρική διακυβέρνηση

Απόφαση της ΕΚΤ που θεσπίζει το πλαίσιο υποδομής δημόσιων κλειδών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών

Στις 11 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2013/1 που θεσπίζει το πλαίσιο υποδομής δημόσιων κλειδών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Σκοπός του προγράμματος ESCB_PKI, του οποίου την ανάπτυξη, διεργασία και λειτουργία θα αναλάβει η Banco de España, είναι η στήριξη του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ στην εκτέλεση των καθηκόντων του με προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών, όπως η ισχυρή εξακρίβωση γνησιότητας, οι ηλεκτρονικές υπογραφές και η κρυπτογράφηση, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών. Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι