EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Νόέμβριος 2013

22/11/2013 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Θέσπιση δικτύου οριστικών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ κεντρικών τραπεζών

Στις 24 Οκτωβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετατροπή των υφιστάμενων προσωρινών διμερών συμφωνιών παροχής ρευστότητας που έχει συνάψει με την Τράπεζα του Καναδά, την Τράπεζα της Αγγλίας, την Τράπεζα της Ιαπωνίας, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας σε οριστικές συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων. Στις 31 Οκτωβρίου 2013 οι έξι συμμετέχουσες κεντρικές τράπεζες ανακοίνωσαν από κοινού την εν λόγω θέσπιση συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων.

Λεπτομέρειες για τις πράξεις αναχρηματοδότησης που θα διακανονιστούν από τις 9 Ιουλίου 2014 έως τις 7 Ιουλίου 2015

Στις 7 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα συνεχίσει να διενεργεί τις πράξεις κύριας
αναχρηματοδότησης, τις ειδικές πράξεις αναχρηματοδότησης και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, και τουλάχιστον έως τις 7 Ιουλίου 2015, ημερομηνία λήξης της έκτης περιόδου τήρησης του 2015. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αναστολή της αποπληρωμής των πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών ετών
στο τέλος του έτους

Στις 14 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω της αναμενόμενης έλλειψης ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από τους συμμετέχοντες στην αγορά, ενέκρινε την αναστολή των αποπληρωμών των ΠΠΜΑ διάρκειας τριών ετών, οι οποίες επρόκειτο να διενεργηθούν στο τέλος του έτους. Αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται σε σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσιεύεται σήμερα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αποδοχή της χρήσης του συστήματος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique για τους σκοπούς του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας

Στις 14 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του έκανε δεκτή τη χρήση του εσωτερικού συστήματος αξιολόγησης (in-house credit assessment system – ICAS) της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique για τους σκοπούς του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (Eurosystem credit assessment framework – ECAF). Ο πλήρης κατάλογος των ICAS και αναλυτικότερες πληροφορίες για το ECAF είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Δεύτερη έκθεση για τη μετάπτωση στον SEPA

Στις 22 Οκτωβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της δεύτερης έκθεσής του για τη μετάπτωση στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area – SEPA), στην οποία αναλύεται η κατάσταση που διαμορφώνεται στις χώρες της ζώνης του ευρώ όσον αφορά τη δημιουργία ενιαίας αγοράς για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ στην Ευρώπη και παρέχονται κατευθύνσεις ως προς τη διαχείριση της διαδικασίας μετάβασης προς τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ. Η έκθεση και σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εφαρμογή των συστάσεων του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τη συνέχεια των εργασιών για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

Στις 30 Οκτωβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αξιολόγηση της εφαρμογής των εκκρεμών συστάσεων που το ίδιο είχε διατυπώσει το 2010 όσον αφορά τέσσερα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών (TARGET2, EURO1, CORE και CSS). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω αξιολόγησης, όλοι οι διαχειριστές συστημάτων έχουν πλέον λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εφαρμοστούν όλες οι συστάσεις που εκκρεμούσαν.

Δημόσια διαβούλευση της πύλης πληρωμών SecuRe Pay σχετικά με συστάσεις που αφορούν την ασφάλεια των πληρωμών μέσω κινητής τηλεφωνίας

Στις 15 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας δύο μηνών σχετικά με τις συστάσεις για την ασφάλεια των πληρωμών μέσω κινητής τηλεφωνίας («Recommendations for the security of mobile payments») στο πλαίσιο των εργασιών του ευρωπαϊκού φόρουμ για την ασφάλεια των πληρωμών μικρής αξίας (European Forum on the Security of Retail Payments). Τα έγγραφα που αφορούν την εν λόγω δημόσια διαβούλευση, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Ανακοίνωση για τη συνολική αξιολόγηση των ισολογισμών

Στις 23 Οκτωβρίου 2013 η ΕΚΤ, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή συνολικής αξιολόγησης των ισολογισμών ενόψει της πλήρους ανάληψης από την ίδια εποπτικού ρόλου στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Η αξιολόγηση, η οποία θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2013 και θα ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών, θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΕΜ. Σχετικό δελτίο Τύπου και ένα επεξηγηματικό σημείωμα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Έκθεση για τις τραπεζικές δομές

Στις 25 Οκτωβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της έκθεσης για τις τραπεζικές δομές («Banking Structures Report»), η οποία αξιολογεί τις κύριες διαρθρωτικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ βάσει συγκεντρωτικών στοιχείων για τη ζώνη του του ευρώ κατά την περίοδο από το 2008 έως το 2012, ενώ περιλαμβάνει και δείκτες για το πρώτο εξάμηνο του 2013, όπου αυτοί είναι διαθέσιμοι. Η έκθεση και σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας – Νοέμβριος 2013

Στις 20 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση επισκόπησης με τίτλο «Financial Stability Review - November 2013», η οποία εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και αδυναμιών όσον αφορά τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ και παρέχει διεξοδική ανάλυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές. Η εν λόγω επισκόπηση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 27 Νοεμβρίου 2013.


Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας
Γ
νώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης κρατικών ακινήτων στην Banca Naţională a României
Στις 29 Οκτωβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/74, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση εταιρειών στη Σλοβενία
Στις 5 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/75, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (CON/2013/76).

Στις 6 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/76, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Στις 19 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/77, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Στατιστικά στοιχεία

Κανονισμοί της ΕΚΤ σχετικά με στατιστικά στοιχεία επενδυτικών οργανισμών, χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού και ταχυδρομικών οργανισμών που πραγματοποιούν συναλλαγές «giro»

Στις 18 Οκτωβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό της ΕΚΤ σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (αναδιατύπωση), κανονισμό της ΕΚΤ σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης (αναδιατύπωση) και κανονισμό της ΕΚΤ σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τους ταχυδρομικούς οργανισμούς που πραγματοποιούν συναλλαγές «giro» και δέχονται καταθέσεις από κατοίκους της ζώνης του ευρώ εκτός των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση). Οι τροποποιήσεις αφορούν τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του πρόσφατα εκδοθέντος ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΣΛ 2010») βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013. Αποτυπώνουν επίσης τις νέες απαιτήσεις χρηστών για σκοπούς της ανάλυσης νομισματικής πολιτικής, της οικονομικής ανάλυσης και της ανάλυσης σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς και τη συμβολή στην παραγωγή άλλων στατιστικών προϊόντων. Η υποβολή στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ σε σχέση με τις ως άνω νέες απαιτήσεις θα ξεκινήσει στις αρχές του 2015. Και οι τρεις νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόταση για τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού

Στις 6 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Προεπιλογής αναφορικά με τους προεπιλεγέντες υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και αποφάσισε να αποστείλει τον κατάλογο των προεπιλεγέντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Στις 20 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει την κα Danièle Nouy για τη θέση της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του νέου Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η διαδικασία διορισμού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2013.

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka

Στις 15 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2013/42 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka. Η σύσταση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ

Χώρος γραφείων για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό

Στις 6 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα συνεχίσει να μισθώνει ένα από τα κτίρια που χρησιμοποιεί επί του παρόντος, το κτίριο Eurotower, για να στεγάσει μεσοπρόθεσμα το επιπλέον προσωπικό που θα χρειαστεί η ΕΚΤ προκειμένου να φέρει εις πέρας τα νέα εποπτικά της καθήκοντα. Βραχυπρόθεσμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση της ΕΚΤ στις νέες κτιριακές της εγκαταστάσεις, το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα εποπτείας θα στεγάζεται σε μισθωμένα γραφεία στο κτίριο Japan Center. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι