EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Φεβρουάριος 2012

28/02/2012 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Εξωτερική επικοινωνία

Μεταβολή της πολιτικής εκδόσεων της ΕΚΤ

Στις 16 Φεβρουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει περαιτέρω - από το 2013 και μετά - τον αριθμό των αντιτύπων της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ. Αντίτυπα θα μπορούν να λαμβάνουν από την ΕΚΤ μόνο οι αναγνώστες που θα εγγραφούν συνδρομητές για τον σκοπό αυτό. Η καταστατική αυτή έκδοση θα εξακολουθήσει να διατίθεται ηλεκτρονικά, τόσο σε μορφή pdf στις 21 επίσημες γλώσσες της ΕΕ όσο και σε μορφή e-PUB στα αγγλικά.

Δραστηριότητες αγορών

Αποδοχή εθνικών πλαισίων για πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις

Σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε στις 8 Δεκεμβρίου 2011 να δώσει τη δυνατότητα στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήματος, ως λύση προσωρινού χαρακτήρα, να δέχονται ως ασφάλεια πρόσθετες ενήμερες δανειακές απαιτήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 9 Φεβρουαρίου 2012 τα πλαίσια που πρότειναν η Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, η Banco de España, η Banque de France, η Banca d’Italia, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Oesterreichische Nationalbank και η Banco de Portugal. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Περισσότερα στοιχεία για τα πλαίσια αυτά διατίθενται ήδη ή θα διατεθούν σύντομα στους δικτυακούς τόπους της ΕΚΤ και των οικείων ΕθνΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Υλοποίηση των προσδοκιών του Ευρωσυστήματος στον τομέα της επίβλεψης όσον αφορά τη συνέχεια των εργασιών για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών τα οποία λειτουργούν στη ζώνη του ευρώ

Στις 27 Ιανουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης παρακολούθησης (follow-up report) που αφορά το έγγραφο αξιολόγησης με τίτλο «Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems», το οποίο δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο του 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής ότι οι διαχειριστές των εν λόγω συστημάτων πληρωμών ανταποκρίθηκαν στην πλειονότητα των συστάσεων και ότι καμία από τις συστάσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα δεν θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων αυτών.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα της Ιρλανδίας

Στις 26 Ιανουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/6, κατόπιν αιτήματος του υπουργού Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρύθμισης της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών στη Ρουμανία

Στις 10 Φεβρουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/7, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή στην Ελλάδα

Στις 10 Φεβρουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/8, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδος.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη διαχείριση της ρευστότητας στους λογαριασμούς του δημοσίου ταμείου στην Banca d’Italia και με την επιλογή αντισυμβαλλομένων για συναφείς πράξεις

Στις 13 Φεβρουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/9, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ

Στις 10 Φεβρουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/10, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αναδιοργάνωση του ισπανικού χρηματοπιστωτικού τομέα

Στις 15 Φεβρουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/11, κατόπιν αιτήματος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανταγωνισμού της Ισπανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ισπανικές κρατικές εγγυήσεις

Στις 20 Φεβρουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/13, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της Banco de España, εκ μέρους του Υφυπουργού Οικονομίας της Ισπανίας.

Στατιστικά στοιχεία

Ενημέρωση της δημόσιας δέσμευσης του ΕΣΚΤ σχετικά με την κατάρτιση ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων

Στις 2 Φεβρουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποιημένη έκδοση του εγγράφου «Δημόσια Δέσμευση του ΕΣΚΤ σχετικά με την κατάρτιση ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων», ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Η ενημερωμένη δημόσια δέσμευση θα διατεθεί σύντομα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος

Στις 10 Φεβρουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2012/1 σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι