EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Ιούνιος 2013

21/06/2013 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Οικονομική, νομισματική και χρηματοπιστωτική κατάσταση

Έκθεση σχετικά με διαρθρωτικά θέματα 2013

Στις 19 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση του 2013 σχετικά με διαρθρωτικά θέματα, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (μία από τις επιτροπές του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ). Η έκθεση, η οποία έχει τίτλο "Corporate finance and economic activity in the euro area”, περιγράφει τη δομή εταιρικής χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ και τις αλληλεπιδράσεις της με το μακροοικονομικό περιβάλλον και εστιάζει ιδίως στην κρίση που εκδηλώθηκε μεταξύ 2007-2008. Η έκθεση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ ως μέρος της σειράς Occasional Paper.

Δραστηριότητες αγορών

Δημοπρασίες και περίοδοι τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2014 και το 2015

Στις 17 Μαΐου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των ενδεικτικών ημερολογιακών προγραμμάτων που αφορούν τις τακτικές δημοπρασίες του Ευρωσυστήματος και τις περιόδους τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων για το 2014 και το 2015. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σε δύο δελτία Τύπου που δημοσιεύθηκαν στις 10 Ιουνίου 2013 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Ετήσια έκθεση για το TARGET 2012

Στις 16 Μαΐου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2012 για το TARGET. Στην έκθεση αναφέρεται ότι το TARGET2 συνεχίζει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην προαγωγή της ενοποιημένης αγοράς χρήματος της ζώνης του ευρώ, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και συμβάλλει στην ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών του ευρώ και, εν τέλει, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η έκθεση, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκε στις 24 Μαΐου 2013 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ειδική αξιολόγηση έμμεσων ζεύξεων μεταξύ συστημάτων διακανονισμού τίτλων στη ζώνη του ευρώ

Στις 23 Μαΐου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τρεις νέες έμμεσες ζεύξεις ως αποδεκτές προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Ο πλήρης κατάλογος των αποδεκτών ζεύξεων διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υιοθέτηση των αρχών των CPSS-IOSCO για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών ως προτύπων επίβλεψης του Ευρωσυστήματος και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ όσον αφορά τις απαιτήσεις επίβλεψης για συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

Στις 3 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις αρχές για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών (“Principles for financial market infrastructures”) τις οποίες εισήγαγαν τον Απρίλιο 2012 η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (Payment and Settlement Systems - CPSS) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών και η Τεχνική Επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions - IOSCO). Οι αρχές αυτές αφορούν την επίβλεψη που ασκεί το Ευρωσύστημα σε σχέση με όλα τα είδη υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να κηρύξει την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης που θα διαρκέσει δύο μήνες και αφορά σχέδιο κανονισμού σχετικά με απαιτήσεις επίβλεψης για συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών, το οποίο θέτει σε εφαρμογή τις αρχές των CPSS-IOSCO για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών με νομικώς δεσμευτικό τρόπο. Το σχέδιο κανονισμού, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 7 Ιουνίου 2013.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και πρόταση κανονισμού περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών

Στις 17 Μαΐου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/32, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προστασία των ενυπόθηκων οφειλετών στην Ισπανία

Στις 22 Μαΐου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/33, κατόπιν αιτήματος του Υφυπουργού Οικονομίας και Στήριξης των Επιχειρήσεων της Ισπανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

Στις 23 Μαΐου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/34, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία

Στις 23 Μαΐου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/35, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την έννοια του πιστωτικού ιδρύματος και την ίδρυση χρηματοδοτικών εταιρειών στη Γαλλία

Στις 24 Μαΐου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/36, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση οδηγίας σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Στις 28 Μαΐου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/37, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Στις 29 Μαΐου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/38, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ περί της μακροπροληπτικής επίβλεψης του εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στη Ρουμανία

Στις 3 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/39, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα νέα εποπτικά καθήκοντα της Magyar Nemzeti Bank

Στις 3 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/40, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Στις 5 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/41, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης στο Βέλγιο

Στις 10 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/42, κατόπιν αιτήματος της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη μεταχείριση των αχρηστευθέντων από αντικλεπτικές συσκευές τραπεζογραμματίων στο Βέλγιο

Στις 12 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/43, κατόπιν αιτήματος της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος στην Κύπρο

Στις 19 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/44, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Έκθεση σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ – 12η ετήσια επισκόπηση

Στις 19 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της δωδέκατης έκδοσης της ετήσιας επισκόπησης σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ, η οποία εξετάζει τις εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση του ευρώ από κατοίκους εκτός ζώνης ευρώ στη διάρκεια του 2012. Η έκθεση, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 2 Ιουλίου 2013.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι