EN

Ευκαιρίες Απασχόλησης

  • Κοινοποίηση:

Αναλυτική Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού 2/2008

12/06/2008 - Ευκαιρίες Απασχόλησης

Προκήρυξη  2/2008

 

Για την πλήρωση, κατόπιν διαγωνισμού, τριών (3) θέσεων μεταφραστών

 για τις ανάγκες του Κεντρικού Καταστήματος

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, τριών (3) θέσεων Μεταφραστών, επιμελητών κειμένων κυρίως οικονομικού περιεχομένου αποκλειστικά για τις ανάγκες του Κεντρικού Καταστήματος.

 


Ι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 

1.      Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πτυχίο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των Σχολών Μεταφραστών,  Φιλοσοφικής, Οικονομικής και Νομικής.

2.      Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας [1] .

3.      Εμπειρία τριών (3) ετών στη μετάφραση και επιμέλεια κειμένων κυρίως οικονομικού περιεχομένου.

 

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία, αναλυτική σκέψη, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, συνεργάσιμη συμπεριφορά και υπευθυνότητα, καθώς και άριστη γνώση  στο χειρισμό Η/Υ (κυρίως Word).


ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση, ως εξής:

 

Α. Γραπτή Εξέταση

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα ακόλουθα πέντε (5) μαθήματα:

1.      Μετάφραση οικονομικού κειμένου από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα.

2.      Μετάφραση οικονομικού κειμένου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα.

3.      Γλωσσική επεξεργασία (editing) αγγλικού κειμένου, γενικού περιεχομένου, που θα περιέχει ηθελημένα σφάλματα (γραμματικά, συντακτικά, νοηματικά), τα οποία ο εξεταζόμενος θα πρέπει να εντοπίσει και να διορθώσει.

4.      Γλωσσική επεξεργασία (editing) ελληνικού κειμένου, γενικού περιεχομένου, που θα περιέχει ηθελημένα σφάλματα (γραμματικά, συντακτικά, νοηματικά), τα οποία ο εξεταζόμενος θα πρέπει να εντοπίσει και να διορθώσει.

5.      Έκθεση ιδεών στην αγγλική γλώσσα σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος

 

Εξεταστική Επιτροπή

Στην Εξεταστική Επιτροπή του γραπτού διαγωνισμού θα μετέχουν καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και αναγνωρισμένου κύρους εκπαιδευτικών οργανισμών εξειδικευμένων στην Αγγλική Γλώσσα, οι οποίοι δεν ανήκουν στο διοικητικό ή στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλων τραπεζών που εδρεύουν στην Ελλάδα.

 

Βαθμολόγηση Γραπτής Εξέτασης

Η κλίμακα της βαθμολογίας για κάθε ένα από τα μαθήματα της γραπτής εξέτασης, θα είναι από 0-20 βαθμούς και η βάση οι 12 βαθμοί. Συμψηφισμός της βαθμολογίας των μαθημάτων δεν επιτρέπεται.

 

Το τμήμα της βαθμολογίας πάνω από τη βάση προσαυξάνεται κατά 50% στα παρακάτω μαθήματα:

 

α) μετάφραση οικονομικού κειμένου από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα,

β) γλωσσική επεξεργασία (editing)  αγγλικού κειμένου και

γ) έκθεση ιδεών στην αγγλική γλώσσα.

 

Επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι προ της ως άνω προσαύξησης συγκεντρώνουν το βαθμό 12 σε κάθε μάθημα της γραπτής εξέτασης.


Μετά τη γραπτή εξέταση και τη βαθμολόγηση των γραπτών, πίνακας ο οποίος θα περιλαμβάνει, με αλφαβητική σειρά, τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης, θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο 
και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας (Σταδίου 14).

 

Β. Προφορική Εξέταση

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα θα κληθούν σε προφορική εξέταση.

 

Εξεταστική Επιτροπή

Στην Εξεταστική Επιτροπή της προφορικής εξέτασης θα μετέχουν καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και αναγνωρισμένου κύρους εκπαιδευτικών οργανισμών εξειδικευμένων στην Αγγλική Γλώσσα και ανώτατα στελέχη της Τράπεζας.

 

Κατά την προφορική εξέταση θα αξιολογηθούν, η προσωπικότητα, οι πιστοποιημένες πρόσθετες γνώσεις, η σχετική επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων, καθώς και η προσδοκώμενη διάρκεια της σχέσης τους με την Τράπεζα.

 

Βαθμολόγηση Προφορικής Εξέτασης

Η προφορική εξέταση βαθμολογείται με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επιτυχόντες στην προφορική εξέταση θεωρούνται όσοι λάβουν τουλάχιστον το βαθμό δώδεκα (12).

 

Γ. Συνολική Βαθμολόγηση

Ο συνολικός βαθμός των υποψηφίων θα καθοριστεί από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων της γραπτής και της προφορικής εξέτασης.

 

Δ. Πίνακας Διοριστέων

Μετά την ολοκλήρωση και της προφορικής εξέτασης, θα καταρτισθεί ο Πίνακας των τριών (3) Διοριστέων, κατά σειρά επιτυχίας, ο οποίος θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (στην ανωτέρω διεύθυνση) και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας (Σταδίου 14).

 

Ε. Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής των Εξετάσεων

Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα, σε τόπο και χρόνο που θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (στην ανωτέρω διεύθυνση) και στον ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας (Σταδίου 14).


 

III. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Συμμετοχής.

 

Η Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

 

Οι Αιτήσεις - Δηλώσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές
από Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008 μέχρι και Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008.

 

Το εμπρόθεσμο της Αίτησης - Δήλωσης Συμμετοχής κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής ή την απόδειξη παραλαβής της εταιρείας ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αποστολής δεν είναι ευανάγνωστη στη σφραγίδα του ταχυδρομείου, θεωρείται ότι η αίτηση παραδόθηκε εμπρόθεσμα μόνο εφόσον έχει παραληφθεί από την Τράπεζα εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα ή που θα υποβληθούν εκτός του ως άνω αναφερομένου χρονικού διαστήματος δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Η Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, στην ακόλουθη διεύθυνση, είτε μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (συστημένη επιστολή), είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, σε φάκελο με την ένδειξη “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 / 2008”:

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

(Γραφείο 241, 2ος όροφος)

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21,  Τ.Κ. 102 50  ΑΘΗΝΑ


 

ΙV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να επισυνάπτονται απαραίτητα στην Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής:

 

·         Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

·         Πρόσφατη φωτογραφία, η οποία θα επικολληθεί στην Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής.

·         Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα).

·         Αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή του πτυχίου.

 

 

V. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

1.      Ελληνική ιθαγένεια ή εθνικότητα ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

 

2.      Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν οριστικά και νόμιμα απαλλαγεί. 

 

3.      Οι υποψήφιοι πρέπει:

-        να μην έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, εγκλήματα κατά των ηθών ή περί το νόμισμα και εμπορία ναρκωτικών,

-        να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

-        να μην έχουν, λόγω καταδίκης, για οποιοδήποτε αδίκημα στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και

-        να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 

 


V
Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1.      Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακού τίτλου και πτυχίου ΑΕΙ) και προκειμένου περί ξένων τίτλων σπουδών επίσημες μεταφράσεις τους.

2.      Πράξη αναγνώρισης των τίτλων από το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών εξωτερικού .

3.      Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή τίτλο σπουδών αγγλόφωνου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή πτυχίο CERTIFICATE OF  PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)  του Πανεπιστημίου  CAMBRIDGE ή πτυχίο  CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου  MICHIGAN  ή άλλο αναγνωρισμένο αντίστοιχο πτυχίο (για την απόδειξη της Άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001).

4.      Τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Δ΄ (Ν. 2413/1996 αρ. 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για την απόδειξη της Άριστης γνώσης της Ελληνικής γλώσσας).

5.      Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας.

6.      Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους, ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ πριν από τρεις (3) μήνες.

7.      Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της περιφέρειας του τόπου γέννησής τους, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ πριν από τρεις (3) μήνες.

8.      Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’ (για τους Έλληνες άνδρες) και για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια, αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή ότι δεν έχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί.

9.      Υπεύθυνη δήλωση που θα επιτρέπει στην Τράπεζα να προβεί σε έρευνα των προσωπικών τους στοιχείων.

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται να ζητήσει από τους επιτυχόντες την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, κατά την κρίση της και να ελέγξει με ιατρούς της επιλογής της την κατάσταση της υγείας τους και την καταλληλότητά τους για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης, προκειμένου να προβεί στην πρόσληψή τους.

 

 


V
ΙΙ.  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ

 

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν με διετή σύμβαση εργασίας, που είναι δυνατόν να παραταθεί επί  ένα  (1)  ακόμη  έτος.

 

Μετά τη λήξη της σύμβασης και εφόσον η υπηρεσία των προσληφθέντων κριθεί ως ευδόκιμη, η Διοίκηση της Τράπεζας, θα μπορεί, από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας τους, να διορίσει καταρχήν:

 

-  τους κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι. στο βαθμό του Υπολογιστή με προσμέτρηση ενός (1) πλασματικού έτους και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο έκτο (6ο) κλιμάκιο Κυρίου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου,

-  τους κατόχους M.Α. ή M.Sc. στο βαθμό του Υπολογιστή Α΄ με προσμέτρηση ενός (1) πλασματικού έτους και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο δέκατο (10ο) κλιμάκιο του Κυρίου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου,

-  τους κατόχους Ph.D. στο βαθμό του Υπολογιστή Α΄ με προσμέτρηση τριών (3) πλασματικών ετών και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο δωδέκατο (12ο) κλιμάκιο του Κυρίου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου.

 

Στους ανωτέρω διοριζομένους δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κανονισμών  της Τράπεζας για προσμέτρηση πλασματικού χρόνου υπηρεσίας λόγω πτυχίων, δεδομένου ότι θα έχουν τύχει προσμέτρησης πλασματικού χρόνου λόγω των τίτλων σπουδών τους κατά το διορισμό τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα πιο πάνω.

 

Ο υποψήφιος που θα υποβάλει Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής με ανακριβή στοιχεία ή χωρίς να έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή δεν θα προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα προσληφθεί στην Τράπεζα, έστω και αν έχει κριθεί επιτυχών.

 

 

 

 

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 210 320 2066, 210 320 2074 και 210 320 3895.

 

Από τη Διεύθυνση Διοικητικού -   
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2008

 


[1] Το απαιτούμενο πιστοποιητικό απόδειξης της άριστης γνώσης της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας αναφέρεται στην παράγραφο VI  (σελ.4) της παρούσας Προκήρυξης.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι