EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

24/06/2016 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Ιούνιος 2016

Δραστηριότητες αγορών

Έναρξη λειτουργίας και τελικές προδιαγραφές του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα

Στις 2 Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη των αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα στις 8 Ιουνίου 2016 και ενέκρινε τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο διασαφήνισε πτυχές που σχετίζονται με την καταλληλότητα των εκδοτών και την κατανομή των αποδεκτών εκδοτών που είναι δημόσιες επιχειρήσεις είτε στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα είτε στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται σε δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, μαζί με την απόφαση ΕΚΤ/2016/16 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα, η οποία διατίθεται επίσης στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποιήσεις όσον αφορά την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία

Στις 22 Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία. Με την απόφαση αυτή αναστέλλεται η εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων πιστοληπτικής διαβάθμισης ως κριτηρίου καταλληλότητας για τη χρήση αυτών των μέσων ως εξασφαλίσεων, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής περικοπών αποτίμησης οι οποίες προσδιορίζονται στην εκτελεστική νομική πράξη (ΕΚΤ/2016/18). Στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία αντιστρέφεται η απόφαση που το ίδιο είχε λάβει στις 4 Φεβρουαρίου 2015, λαμβάνεται υπόψη ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) ενέκρινε την εκταμίευση της δεύτερης δόσης στο πλαίσιο του προγράμματος, μετά τη θετική αξιολόγηση, στην οποία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, συγκεκριμένης δέσμης μέτρων πολιτικής για την πρώτη αξιολόγηση του υφιστάμενου προγράμματος του ΕΜΣ για την Ελλάδα. Η απόφαση ΕΚΤ/2016/18 σχετικά με την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/300 είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Εναρμόνιση του καθεστώτος τοκισμού των εγγυητικών κεφαλαίων που τηρούνται στο Ευρωσύστημα

Στις 9 Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εναρμόνιση του επιτοκίου βάσει του οποίου τοκίζονται τα εγγυητικά κεφάλαια των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών (ΣΣΣΠ) που τηρούνται στο Ευρωσύστημα με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Το εναρμονισμένο επιτόκιο θα ληφθεί υπόψη στις διμερείς συμφωνίες μεταξύ των φορέων διαχείρισης των ΣΣΣΠ και των αντίστοιχων κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος μόλις αυτό καταστεί πρακτικά δυνατό και εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης ενέκρινε την εφαρμογή του ισχύοντος επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε όλα τα εγγυητικά κεφάλαια υποδομών της χρηματοπιστωτικής αγοράς που τηρούνται στο Ευρωσύστημα.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κανονισμό περί ολοκληρωμένου μοντέλου δεδομένων στην Αυστρία

Στις 19 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/29, κατόπιν αιτήματος της Oesterreichische Nationalbank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εσωτερική επιθεώρηση της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας)

Στις 3 Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/30, κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την καταναλωτική πίστη στη Σλοβενία

Στις 8 Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/31, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη μείωση των νομοθετικά καθοριζόμενων αμοιβών των υπαλλήλων των κρατικών και ημικρατικών υπηρεσιών

Στις 13 Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/32, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων και Σχέσεων εντός του Βασιλείου των Κάτω Χωρών.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Hrvatska Narodna Banka (Εθνική Τράπεζα της Κροατίας)

Στις 15 Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/33, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Τραπεζογραμμάτια

Τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Information System 2»

Στις 26 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2016/15 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Information System 2». Στις τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές οι οποίες έχουν σημειωθεί μετά την τελευταία τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής στις 30 Ιουνίου 2011 και αφορούν τις τεχνικές υποδομές, τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις νέες επιχειρηματικές ανάγκες. Η κατευθυντήρια γραμμή θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι