EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Προκήρυξη για την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, έξι (6) θέσεων δικηγόρων

08/01/2007 - Ανακοινώσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, με επιλογή, έξι (6) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και πλήρη απασχόληση, για τη στελέχωση, κατά τον οικείο Οργανισμό, της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών (στις αρμοδιότητες της οποίας περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση των νομικών υποθέσεων του Υποκαταστήματος Πειραιά, καθώς και των Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού της Τράπεζας).

Η μηνιαία αντιμισθία προσδιορίζεται κατ’ αντιστοιχία προς τις αποδοχές του Υπολογιστή του Λογιστικού Κλάδου με προσμέτρηση χρόνου πλασματικής υπηρεσίας δύο (2) ετών στο βαθμό αυτό και με βάση το 8ο (όγδοο) Κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του προσωπικού των Τραπεζών, αναπροσαρμόζεται δε σύμφωνα με τις προβλέψεις του τελευταίου αυτού και τις διατάξεις του παραπάνω Οργανισμού και λοιπών Κανονισμών της Τράπεζας, λαμβανομένων πάντως υπόψη των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και των βάσει αυτού εκάστοτε εκδιδομένων αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης περί καθορισμού ελάχιστων ορίων αμοιβής.

Οι υποψήφιοι, μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών ή Πειραιώς, πρέπει να μην έχουν κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη, υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση και να γνωρίζουν άριστα, πέραν της Ελληνικής, μία τουλάχιστον Ευρωπαϊκή γλώσσα, κατά προτίμηση την Αγγλική. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται επί πλέον εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή οριστική απαλλαγή από αυτές.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 15 μέχρι και 29 Ιανουαρίου 2007 κατατίθενται δε, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Ισόγειο του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας (Ελ. Βενιζέλου 21 – Αθήνα 10250) ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στην ανωτέρω διεύθυνση και συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τη μνεία: ''Για την επιλογή δικηγόρων''.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αμφοτέρων των όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

  • Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής δραστηριότητας, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται, κατά την κρίση του υποψηφίου, από δείγματα αυτόνομης δικηγορικής εργασίας (δικόγραφα, αποφάσεις κλπ.).

  • Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εκδιδόμενο μετά τη δημοσίευση της παρούσας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.

  • Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και ξένων γλωσσών.

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει νομικές ή δικηγορικές υπηρεσίες με πάγια περιοδική αμοιβή σε οποιονδήποτε εντολέα ή ότι θα παύσει να τις παρέχει εφόσον προσληφθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα ή που θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η επιλογή θα γίνει από ειδική επιτροπή νομικών της Τράπεζας, σε πρώτο μεν στάδιο επί τη βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των εν γένει δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, εν συνεχεία δε με προφορική συνέντευξη (interview) όσων κριθούν επικρατέστεροι, ο τόπος και ο χρόνος της οποίας θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση της επιτροπής.

Θα συνεκτιμηθούν η εν γένει ακαδημαϊκή επίδοση και ιδίως οι μεταπτυχιακές σπουδές, κατά προτίμηση στα αντικείμενα που ενδιαφέρουν την Τράπεζα, η τυχόν δικηγορική εμπειρία στα ανωτέρω αντικείμενα, η προσδοκώμενη διάρκεια της σχέσης, κατά δε τη συνέντευξη και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων.

'Οσοι επιλεγούν προς πρόσληψη στην Τράπεζα πρέπει να προσκομίσουν:

  • Πρόσφατο (έκδοσης μέχρι προ τριών μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.

  • Πρόσφατο (έκδοσης μέχρι προ τριών μηνών) αντίγραφο ποινικού μητρώου.

  • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ (για τους άνδρες).

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται να ζητήσει από όσους επιλεγούν την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, κατά την κρίση της, επίσης δε να ελέγξει με ιατρούς της επιλογής της την κατάσταση της υγείας τους, προκειμένου να οριστικοποιήσει την πρόσληψή τους.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 210 3202027, 210 3202080, 210 3202304.

Από τη Διεύθυνση Διοικητικού

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι