EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων αναφορικά με τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της EULER HERMES HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

17/07/2017 - Ανακοινώσεις

Η Ελληνική ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «EULER HERMES HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ», με έδρα στην Αθήνα, Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3, και Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ 1833701000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βασίλειο Χριστίδη του Γεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφεξής καλούμενη «EULER HERMES HELLAS»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 η «EULER HERMES HELLAS» υπέβαλε στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος αίτημα για την έγκριση της μεταβίβασης του συνόλου του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων της προς τη μητρική της Βελγική ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «EULER HERMES SA», με έδρα στο Βέλγιο (Avenue des Arts 56, 1000 Βρυξέλλες) και με αριθμό μητρώου [Crossroads Enterprise Database (RLE Βρυξελλών)] 0403.248.596) και δη προς το υπό ίδρυση υποκατάστημα αυτής στην Ελλάδα, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, όταν ολοκληρωθεί η διασυνοριακή συγχώνευση δια απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη, η οποία και κατέχει σήμερα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης, κατά τις διατάξεις του Βελγικού Εταιρικού Κώδικα, του Ν. 3777/2009 και του Κ.Ν. 2190/1920, το δε Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης έχει νομίμως καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (αριθμ. πρωτ. ανακοίνωσης καταχώρισης 59531/26.5.2017).

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αίτημα της «EULER HERMES SA» προς το Υπουργείο Ανάπτυξης (Δ/νση Α.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.) για την έγκριση και καταχώριση του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα.

Στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος υπεβλήθησαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Κατάλογος του συνόλου του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων της «EULER HERMES HELLAS», συμπεριλαμβανομένων και ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν συναφθεί με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ) για ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων στα κράτη-μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Ισπανία, Σλοβακία, Κύπρο και Βουλγαρία (παραλαβή από την Τράπεζα της Ελλάδος την 7.3.2017).

2. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ για την καταχώριση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης με αρ. πρωτοκόλλου 59531/26.5.2017 (παραλαβή από την Τράπεζα της Ελλάδος την 30.5.2017).

Το υπό μεταβίβαση χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ασφαλιστήρια συμβόλαια που η «EULER HERMES HELLAS» έχει συνάψει στο πλαίσιο των εργασιών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ζημιών του κλάδου πιστώσεων και εγγυήσεων, που εντάσσονται στους Ασφαλιστικούς Κλάδους 14 και 15 «Πιστώσεις και Εγγυήσεις» του Ν. 4364/2016, και καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της «EULER HERMES HELLAS» έναντι των ασφαλισμένων της.

Κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 εγκρίνεται σύμφωνα με την υπ’αριθ. 235/3/16.6.2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ολοκλήρωσης όλων των κατά την εν λόγω διάταξη (άρθρο 28 παρ. 7 περ. β’ του Ν. 4364/2016) αναγκαίων δημοσιεύσεων της παρούσας για την υποβολή ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 21 Τ.Κ. 102 50, Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr.

Η παρούσα Ανακοίνωση επέχει και θέση ενημέρωσης, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων, όπως συμβαλλόμενους-λήπτες ασφάλισης και άλλους δικαιούχους, περί της διαβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από την «EULER HERMES HELLAS» προς την «EULER HERMES SA» δια οιονεί καθολικής διαδοχής συνεπεία της απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη, που μέσω του υπό ίδρυση Ελληνικού υποκαταστήματός της θα συνεχίσει τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της «EULER HERMES HELLAS». Από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης, η «EULER HERMES HELLAS» θα παύσει να τηρεί τα αρχεία των μεταβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων και η «EULER HERMES SA», ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτής, θα καταστεί έκτοτε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου ατομικών ασφαλιστικών συμβολαίων. Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 σχετικά με την προστασία των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Επιπροσθέτως των αναρτήσεων που προβλέπει το άρθρο 28 παρα. 7 του Ν. 4364/2016, και προς τον σκοπό διευκόλυνσης της ενημέρωσης των ασφαλισμένων μέσω ΕΠΥ στην αλλοδαπή, η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της «EULER HERMES HELLAS» στην αγγλική.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2017

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Χριστίδης

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι