EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

18/05/2018 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποθεματικών σε ευρώ από το Ευρωσύστημα

Στις 3 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2018/14 σχετικά με την παροχή από το Ευρωσύστημα υπηρεσιών διαχείρισης αποθεματικών σε ευρώ προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς. Σκοπός των αναθεωρήσεων που εισάγει η κατευθυντήρια γραμμή είναι να εφαρμοστούν διάφορες λειτουργικές μεταβολές, να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν υπόψη κάποιες προτάσεις πελατών των υπηρεσιών διαχείρισης αποθεματικών που παρέχει το Ευρωσύστημα. Η κατευθυντήρια γραμμή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Όνομα του νέου επιτοκίου της ΕΚΤ για μη εξασφαλισμένες τοποθετήσεις μίας ημέρας

Στις 16 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το όνομα του νέου επιτοκίου για μη εξασφαλισμένες τοποθετήσεις διάρκειας μίας ημέρας θα είναι ESTER (euro short-term rate). Αυτό το επιτόκιο, το οποίο θα δημιουργηθεί πριν από το 2020, θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα επιτόκια αναφοράς που έχουν δημιουργηθεί από τον ιδιωτικό τομέα και θα χρησιμεύσει ως επιτόκιο αναφοράς ασφαλείας (backstop). Αναλυτικότερες πληροφορίες που αφορούν το νέο επιτόκιο είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Επισκόπηση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Μάιος 2018

Στις 16 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης με τίτλο «Financial Stability Review - May 2018», η οποία εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και ευπαθειών για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ και αναλύει διεξοδικά την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές. Η εν λόγω επισκόπηση πρόκειται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 24 Μαΐου 2018.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Ευρωπαϊκό πλαίσιο δοκιμών Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming

Στις 30 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το ευρωπαϊκό πλαίσιο δοκιμών Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (πλαίσιο TIBER-EU), σκοπός του οποίου είναι να διευκολύνει τη συνεργασία των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών με υποδομές και ιδρύματα των χρηματοπιστωτικών αγορών όσον αφορά τη διενέργεια ελεγχόμενων, ειδικά προσαρμοσμένων, βασιζόμενων σε πληροφορίες δοκιμών από κατάλληλα εκπαιδευμένες ομάδες (red teams) προκειμένου να βελτιωθεί η ανθεκτικότητά τους έναντι εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων. Το πλαίσιο TIBER-EU μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσια έκθεση του 2017 για το TARGET

Στις 3 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ετήσιας έκθεσης του 2017 για το TARGET, η οποία δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ροές πληρωμών μέσω του TARGET2, τις επιδόσεις του και τις κύριες εξελίξεις που σημειώθηκαν το 2017. Περιλαμβάνει επίσης επτά πλαίσια που παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για θέματα ιδιαίτερης σημασίας το 2017, δηλαδή τη δέκατη επέτειο του TARGET2, την εξέλιξη των ροών πληρωμών μέσω TARGET2, τη ρευστότητα του TARGET2 και τη χρήση της, τις διασυνοριακές δραστηριότητες του TARGET2, το σχέδιο ενοποίησης TARGET2/T2S και τις μελλοντικές υπηρεσίες ΣΔΣΧ, την ασφάλεια του TARGET2 στον κυβερνοχώρο και στα τερματικά σημεία και τις προσεχείς προσαρμογές του TARGET2 στην υπηρεσία Διακανονισμού Στιγμιαίων Πληρωμών μέσω TARGET (TARGET Instant Payment Settlement - TIPS).

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον εντοπισμό και την εποπτεία των κρίσιμων υποδομών για σκοπούς ασφαλείας της τεχνολογίας των πληροφοριών στην Εσθονία

Στις 27 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/22, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας των Πληροφοριών της Εσθονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη διακυβέρνηση και την οικονομική ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Στις 11 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/23, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με διοικητικές κυρώσεις και ποινικά αδικήματα σε σχέση με την παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών στην Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Στις 11 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/24, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Μεικτής Επιτροπής Οικονομικών, Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ιρλανδίας (Oireachtas) και του Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας (Taoiseach).

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής ευθύνης και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προσανατολισμού στα κράτη μέλη

Στις 11 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/25, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και συναφών νομικών πράξεων και με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)

Στις 11 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/26, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τραπεζική εποπτεία

Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τα ελληνικά σημαντικά ιδρύματα

Στις 4 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τα τέσσερα ελληνικά σημαντικά ιδρύματα (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς), όπως εγκρίθηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι