EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικολάου Χ. Γκαργκάνα στη θεμελίωση του Κ.ΕΠΕ.ΔΙ.Χ. Θεσσαλονίκης

01/10/2007 - Ομιλίες

    Θέλω να σας καλωσορίσω στην τελετή θεμελίωσης του Νέου Κέντρου Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.

    Βρισκόμαστε σχεδόν στο κατώφλι της συμπλήρωσης της πρώτης 10ετίας της εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος και της ζωής και λειτουργίας του Ευρωσυστήματος το οποίο ως γνωστόν απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Κεντρικές Τράπεζες των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Η εισαγωγή ενός ενιαίου νομίσματος για τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε το όραμα των ιδρυτών της από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Το όραμα αυτό μετουσιώθηκε σε συγκεκριμένο στόχο και πολιτική δέσμευση με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Η εισαγωγή ενιαίου νομίσματος στην Ένωση το 1999 κρίθηκε αναγκαία και σκόπιμη όχι μόνον επειδή το ευρώ είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα της ενιαίας αγοράς και ουσιώδες στοιχείο της αποτελεσματικής λειτουργίας της, αλλά και επειδή η υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος σε συνδυασμό με την εφαρμογή κοινής αντιπληθωριστικής πολιτικής συμβάλλει στη διαμόρφωση συνθηκών σταθερότητας σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Η χώρα μας υιοθέτησε το ευρώ τον Ιανουάριο του 2001 και αποκόμισε τεράστια οφέλη, στα τελευταία εφτά χρόνια. Δεν είναι η σημερινή εκδήλωση η κατάλληλη ευκαιρία να αναφερθώ στο θέμα αυτό. ¶λλωστε το πόσο ωφελήθηκε η Ελλάδα από την υιοθέτηση του ευρώ έχει αναπτυχθεί αναλυτικά πολλές φορές στις διάφορες εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

    Στηριζόμενο στις εξειδικευμένες γνώσεις και την ισότιμη συμβολή όλων των μελών του, το Ευρωσύστημα συνεχίζει το έργο του για την αποτελεσματική άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και την αντιμετώπιση των εξελίξεων και των προκλήσεων του μέλλοντος. Σύμφωνα με μία από τις βασικές αρχές του Ευρωσυστήματος, τα μέλη του συμβάλλουν από κοινού ισότιμα, σε στρατηγικό αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο, στην επίτευξη των κοινών στόχων, με παράλληλη τήρηση της αρχής της αποκέντρωσης, η οποία προβλέπει, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, συνέχιση της εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωσυστήματος από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες.

    Στο πλαίσιο της κοινής αυτής προσπάθειας, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αναπόσπαστο μέλος του Ευρωσυστήματος, με αυξανόμενη αποτελεσματικότητα και εμπειρία, συμμετέχει ενεργά από το 2001 στην εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής που ασκείται από την ΕΚΤ. Με τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Ευρωσύστημα σημειώθηκε, χάρις στις εντατικές και αποτελεσματικές προσπάθειες του στελεχιακού δυναμικού της, σημαντική διαφοροποίηση και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και των κτηριακών υποδομών της.

    Στο σκέλος της βελτίωσης των κτηριακών υποδομών της, η Τράπεζα εγκαινίασε τα τελευταία χρόνια τη λειτουργία δύο νέων κτηρίων στην Αθήνα, το πρώτο για να στεγάσει κυρίως τις Διευθύνσεις Εποπτείας του Πιστωτικού Συστήματος και της Εσωτερικής Επιθεώρησης, και το δεύτερο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού στην Αττική, συνεχίζει δε να εκτελεί έργα βελτίωσης της λειτουργικότητας όλων των εγκαταστάσεών της.

    Σήμερα, θεμελιώνουμε ένα ακόμη κτήριο ειδικών προδιαγραφών ασφαλείας, ανάλογο εκείνου που κατασκευάστηκε στην Αθήνα και λειτουργεί με επιτυχία από την αρχή του περασμένου χρόνου.

    Το νέο κτήριο στη Θεσσαλονίκη θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη φύλαξη, επεξεργασία και διακίνηση χρηματικού προς άλλα Καταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος, τις Τράπεζες και τις υπηρεσίες του Δημοσίου και των Δημοσίων Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα.

     Για το σχεδιασμό του κτηρίου ελήφθησαν υπόψη όχι μόνο η εμπειρία που αποκτήθηκε από την κατασκευή του αντίστοιχου κτηρίου στην Αθήνα, αλλά και οι πλέον σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις για την κατασκευή κτηρίων υψηλής ασφάλειας. Παράλληλα, ελήφθη ειδική μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία άριστων συνθηκών εργασίας του προσωπικού.

    Το συνολικό εμβαδόν του κτηριακού συγκροτήματος θα ανέλθει σε 6.500 τ.μ. περίπου, στο οικόπεδο ιδιοκτησίας της Τράπεζας, συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ. που βρίσκεται σε μία από τις πιο αναπτυσσόμενες περιοχές της Θεσσαλονίκης, εδώ στο Δήμο Πυλαίας.

    Το υπό κατασκευή κτήριο θα περιλαμβάνει χώρους διαβαθμισμένης πρόσβασης, ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας των εκτελουμένων εργασιών. Ύστερα από προσεκτική μελέτη και εκτίμηση των κινδύνων και σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα εγκατασταθούν στο Κέντρο Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού της Θεσσαλονίκης τα πλέον αποτελεσματικά συστήματα φρούρησης, ελεγχόμενης πρόσβασης, ανίχνευσης και επιτήρησης, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις τέσσερεις βασικές αρχές ασφαλείας, που είναι «η αποτροπή, η ανίχνευση, η καθυστέρηση και η άμυνα». Εν ολίγοις, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια ώστε το μελλοντικό κτήριο να παρέχει μέγιστη ασφάλεια και ταυτόχρονα να είναι φιλικό προς τους χρήστες και το περιβάλλον, αλλά και να διατηρεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών λειτουργικών του προδιαγραφών, την αρχιτεκτονική του αισθητική.

    Η λειτουργία του νέου κέντρου στο συγκεκριμένο χώρο αποσυμφορεί τις δραστηριότητες του Καταστήματός μας στη Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα συμβάλλει στον περιορισμό του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Παράλληλα, η λειτουργία του κτηρίου στη Θεσσαλονίκη θα συμβάλει στην εδραίωση της πόλης ως μείζονος σημασίας χρηματοπιστωτικού κέντρου, λαμβανομένης υπόψη και της αναμενόμενης διακίνησης χαρτονομισμάτων ευρώ προς γειτονικές χώρες που θα ενταχθούν αργότερα στη ζώνη του ευρώ.

Για να γίνει κατανοητή η έκταση των δραστηριοτήτων για τις οποίες θα χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις του νέου Κέντρου, αναφέρω μερικά ενδεικτικά στοιχεία :

• Από και προς τη Θεσσαλονίκη διενεργούνται σήμερα πάνω από 100 αποστολές χρηματικού ετησίως προς και από άλλα Καταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος ή μεγάλες σχετικά πόλεις, όπου υπάρχουν Υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, στα οποία τηρείται Ταμειακό απόθεμα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο αριθμός των διακινήσεων, αλλά και ο όγκος του διακινούμενου χρηματικού, αναμένεται να διπλασιασθεί τα επόμενα χρόνια, μετά την αναδιάταξη των υπηρεσιακών μονάδων της Τράπεζας.

• Ο συνολικός αριθμός των τραπεζογραμματίων που εισάγονται προς επεξεργασία (καταμέτρηση, έλεγχος γνησιότητας και διαλογή) θα ανέρχεται σε 200.000.000 τεμάχια κάθε χρόνο, πολλαπλάσια της ποσότητας που επεξεργάζεται το Κατάστημα της Θεσσαλονίκης σήμερα. Επίσης, θα μπορούν να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά οι αυξημένες ανάγκες διαλογής και πιστοποίησης της αυθεντικότητας των τραπεζογραμματίων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την υιοθέτηση του ευρώ.

Tαυτόχρονα, θα εγκατασταθεί ειδικό συγκρότημα συμπίεσης και αποκομιδής των προϊόντων της on-line καταστροφής των φθαρμένων τραπεζογραμματίων και θα επιτευχθεί δραστικός περιορισμός του όγκου των απορριμμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία Χρηματικού.

    Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με τραπεζογραμμάτια που θα χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και μειωμένο κίνδυνο παραχάραξης. Η συμβολή της Τράπεζας στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, όχι μόνο γιατί αφορά την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων, αλλά και γιατί επηρεάζει την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν οι πολίτες της ζώνης του ευρώ το ενιαίο νόμισμα. Η μελλοντική λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού στη Θεσσαλονίκη θα συμβάλει αποφασιστικά στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία βέβαια θα διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο εφόσον τα Πιστωτικά Ιδρύματα και γενικότερα οι φορείς που κατ’ επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά τηρήσουν τα ελάχιστα πρότυπα και εν γένει κανόνες του Ευρωσυστήματος που αποτυπώνονται στο «Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Τραπεζογραμματίων Ευρώ».

    Τελειώνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στο σχεδιασμό του υπό ανέγερση κτηρίου, ιδίως δε τους μελετητές Μηχανικούς και τα στελέχη των Υπηρεσιακών Μονάδων της Τράπεζας που ασχολήθηκαν με αυτό.

    Επιθυμώ επίσης να απευθυνθώ στο προσωπικό του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης και ιδίως σε αυτό που θα μεταστεγαστεί στο κτήριο που θεμελιώνουμε σήμερα.

    Αγαπητοί συνεργάτες,

       Είμαι πεπεισμένος για την ευσυνειδησία και την αξιοσύνη σας. Είμαι επίσης βέβαιος ότι, και μετά την κατασκευή του νέου αυτού Κέντρου και μάλιστα σε περιβάλλον άριστων εργασιακών συνθηκών, θα συνεχίσετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας με περισσότερο ζήλο για την επίτευξη ακόμη υψηλότερων επιδόσεων στο μέλλον.

      Σας ευχαριστώ και πάλι όλους για τη σημερινή παρουσία σας.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι