EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Ιούνιος 2012

22/06/2012 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Οικονομική, νομισματική και χρηματοπιστωτική κατάσταση

Έκθεση σχετικά με διαρθρωτικά θέματα για το 2012

Στις 6 Ιουνίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά με διαρθρωτικά θέματα για το 2012, την οποία εκπόνησε η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (μία από τις επιτροπές του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ). Η έκθεση αυτή σχετικά με τις αγορές εργασίας της ζώνης του ευρώ και την κρίση («Euro area labour markets and the crisis») περιγράφει την ετερογένεια που παρατηρείται ως προς την προσαρμογή των αγορών εργασίας στις διάφορες χώρες της ζώνης του ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν διαφορετικές διαταραχές, οι θεσμοί που λειτουργούν στις αντίστοιχες αγορές εργασίας καθώς και τα μέτρα πολιτικής που έχουν ληφθεί. Παράλληλα, αναλύει τις μεσοπρόθεσμες συνέπειες αυτών των εξελίξεων στις αγορές εργασίας. Η έκθεση θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στο πλαίσιο σειράς επιστημονικών μελετών (Occasional Paper Series).

Δραστηριότητες αγορών

Όροι διενέργειας των πράξεων αναχρηματοδότησης από τις 11 Ιουλίου 2012 έως τις 15 Ιανουαρίου 2013

Στις 6 Ιουνίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε σειρά αποφάσεων σχετικά με τις πράξεις κύριας και πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης που διενεργεί το Ευρωσύστημα καθώς και με τις διαδικασίες δημοπρασίας που εφαρμόζονται σε αυτές τις πράξεις. Πιο αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Μέτρα αύξησης της διαθεσιμότητας ασφαλειών για τους αντισυμβαλλομένους

Στις 20 Ιουνίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη πρόσθετων μέτρων αύξησης της διαθεσιμότητας ασφαλειών για τους αντισυμβαλλομένους προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβασή τους στις πράξεις του Ευρωσυστήματος και να στηρίξει περαιτέρω την παροχή πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 22 Ιουνίου 2012.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Ετήσια έκθεση σχετικά με το TARGET για το 2011

Στις 24 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης σχετικά με το TARGET για το 2011. Στην έκθεση αναφέρεται ότι το TARGET2 συνεχίζει να διαδραματίζει βασικό ρόλο για την προώθηση μιας ενοποιημένης αγοράς χρήματος της ζώνης του ευρώ, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, και συμβάλλει στην ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών του ευρώ. Η έκθεση και σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 31 Μαΐου 2012.

Υπηρεσίες και συστήματα διαχείρισης ασφαλειών του Ευρωσυστήματος

Στις 15 Ιουνίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την απόφασή του να διακόψει τις προετοιμασίες για το σύστημα Διαχείρισης Ασφαλειών Κεντρικών Τραπεζών (ΔΑΚΤ - CCBM2) υπό τη σημερινή μορφή του. Κατά τη φάση του αναλυτικού σχεδιασμού, εντοπίστηκαν διάφορες δυσκολίες στον τομέα της εναρμόνισης και το Ευρωσύστημα αποφάσισε να αντιμετωπίσει πρώτα αυτά τα ζητήματα και στη συνέχεια να προχωρήσει στην υλοποίηση της κοινής τεχνικής πλατφόρμας. Το υφιστάμενο Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ - CCBM) για τη διαχείριση διασυνοριακών ασφαλειών εξακολουθεί να ισχύει. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 15 Ιουνίου 2012.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στη Δανία

Στις 10 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/37, κατόπιν αιτήματος του δανικού Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών για λογαριασμό του Υπουργείου Φορολογίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών και των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας στην Ιταλία

Στις 21 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/38, κατόπιν αιτήματος της Banca d’Italia.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα

Στις 22 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/39, κατόπιν αιτήματος του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

Στις 22 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/40, κατόπιν αιτήματος του ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τη λειτουργία κεντρικών αντισυμβαλλομένων στην Πολωνία

Στις 22 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/41, κατόπιν αιτήματος του προέδρου του πολωνικού Κοινοβουλίου (Sejm).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον νόμο για τη Magyar Nemzeti Bank

Στις 31 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/43, κατόπιν αιτήματος του ουγγρικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον νόμο για την Česká národní banka

Στις 31 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/44, κατόπιν αιτήματος του τσεχικού Υπουργείου Οικονομικών.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αύξηση του μεριδίου της Ουγγαρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Την 1η Ιουνίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/45, κατόπιν αιτήματος του ουγγρικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εξυγίανση και πώληση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του ισπανικού χρηματοπιστωτικού τομέα

Στις 5 Ιουνίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/46, κατόπιν αιτήματος της Banco de España.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την πρόληψη καθυστερήσεων πληρωμών στη Σλοβενία

Στις 18 Ιουνίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/47, κατόπιν αιτήματος του σλοβενικού Υπουργείου Οικονομικών.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Η ενδέκατη ετήσια έκθεση σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ

Στις 20 Ιουνίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της ενδέκατης ετήσιας έκθεσης σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ («The international role of the euro»). Στην έκθεση αυτή, η οποία καλύπτει τις εξελίξεις το 2011, εξετάζεται ο ρόλος του ευρώ στις παγκόσμιες αγορές και σε χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ. Σκοπός της είναι να βελτιώσει την κατανόηση της σημερινής κατάστασης όσον αφορά τη διεθνοποίηση του ευρώ, προσδιορίζοντας τις κυριότερες εξελίξεις και τις υποκείμενες τάσεις. Η έκθεση και σχετικό δελτίο Τύπου θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 9 Ιουλίου 2012.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije

Την 1η Ιουνίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2012/9 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου (COMCO)

Στις 6 Ιουνίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Pentti Hakkarainen, Αναπληρωτή Διοικητή της Suomen Pankki – Finlands Bank, στη θέση του προέδρου της COMCO (μίας από τις επιτροπές του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ), με άμεση ισχύ. Η θητεία του θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2013, ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας των προέδρων όλων των άλλων επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίοι είχαν διοριστεί (ή επαναδιοριστεί) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2010.

Αναθεώρηση των ορθών πρακτικών για την επιλογή και την εντολή των εξωτερικών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 27.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ/της ΕΚΤ

Στις 14 Ιουνίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη έκδοση των ορθών πρακτικών για την επιλογή και την εντολή των εξωτερικών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 27.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ/της ΕΚΤ, που είχαν εκδοθεί αρχικά τον Οκτώβριο του 2008. Οι ορθές πρακτικές, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 22 Ιουνίου 2012, επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διασφαλίζει ότι οι συστάσεις του προς το Συμβούλιο της ΕΕ όσον αφορά τον διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών των ΕθνΚΤ βασίζονται σε ορθά και εναρμονισμένα κριτήρια επιλογής.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι