EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

23/04/2010 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Λειτουργικά θέματα

Τροποποίηση του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών από 1ης Ιανουαρίου 2011

Στις 8 Απριλίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει και μετά το τέλος του 2010 το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για τα εμπορεύσιμα και τα μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, το οποίο ισχύει βάσει του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών, σε επίπεδο επενδυτικού βαθμού ("investment grade", δηλ. BBB-/Baa3), με εξαίρεση τους τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση (asset-backed securities). Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να θέσει σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2011 μια κλίμακα περικοπών αποτίμησης για περιουσιακά στοιχεία με πιστοληπτική διαβάθμιση στο εύρος BBB+ και BBB- (ή ισοδύναμη). Η κλίμακα αυτή θα αντικαταστήσει την ενιαία πρόσθετη περικοπή 5% που ισχύει επί του παρόντος για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη κλίμακα περικοπών αποτίμησης και τον κατάλογο των μέσων που δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτά ως ασφάλεια από 1ης Ιανουαρίου 2011 διατίθενται σε δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα.

Απαιτήσεις όσον αφορά τα στοιχεία για τη διάρθρωση δανείων που συνδέονται με τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση εντός του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών

Στις 21 Απριλίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει εργασίες σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων όσον αφορά τα στοιχεία για τη διάρθρωση δανείων που συνδέονται με τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση εντός του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών. Αφού εξέτασε τα θετικά σχόλια που έλαβε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η ΕΚΤ και οι 16 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ θα ξεκινήσουν με τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη θέσπιση απαιτήσεων όσον αφορά τα στοιχεία για τη διάρθρωση δανείων. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σε σχετικό δελτίο Τύπου που θα δημοσιευθεί σήμερα.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Διδάγματα από τη χρηματοπιστωτική κρίση όσον αφορά τη λειτουργία των δομών των ευρωπαϊκών αγορών

Στις 15 Απριλίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση έκθεσης σχετικά με τα διδάγματα που προέκυψαν από τη χρηματοπιστωτική κρίση όσον αφορά τη λειτουργία των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη. Η έκθεση επικεντρώνεται στις προκλήσεις με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωπες αυτές οι υποδομές και τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες που βασίζονται στα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και, πιο συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πρόγραμμα TARGET2-Securities

Στις 21 Απριλίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πρόγραμμα T2S. Αναλυτικές πληροφορίες θα διατεθούν εν ευθέτω χρόνω στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.
Επιπλέον, στις 21 Απριλίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με το TARGET2-Securities (ΕΚΤ/2010/2). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εισαγωγή διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων επτά ημερών στη Λεττονία

Στις 23 Φεβρουαρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος της Latvijas Banka, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/18).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Danmarks Nationalbank όσον αφορά την αρμοδιότητα συλλογής πληροφοριών για την κατάρτιση στατιστικών

Στις 19 Μαρτίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Επιχειρήσεων της Δανίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/24).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανεξαρτησία, την εμπιστευτικότητα και την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης στη Βουλγαρία

Στις 25 Μαρτίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/25).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με φινλανδικό σχέδιο νόμου όσον αφορά την επένδυση κρατικών κεφαλαίων σε τράπεζες καταθέσεων

Στις 26 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/26).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εφαρμογή νέου νομικού πλαισίου περί ακεραιότητας και πρόληψης της διαφθοράς στη Banka Slovenije και στα όργανα λήψης αποφάσεων αυτής

Στις 29 Μαρτίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/27).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος

Στις 31 Μαρτίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/28).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επέκταση των κρατικών εγγυήσεων σε τραπεζικά και λοιπά ιδρύματα στη Σουηδία

Στις 6 Απριλίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σουηδίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/29).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αναδιοργάνωση της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Στις 7 Απριλίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/30).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποίηση ουγγρικού νόμου για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με την οποία εισάγονται περαιτέρω μέτρα σταθεροποίησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς

Στις 13 Απριλίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ουγγαρίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/31).

Στατιστικά θέματα

Εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για το 2009

Στις 19 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια αξιολόγηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των διαφόρων ειδών στατιστικών στοιχείων που καταρτίζονται από το Ευρωσύστημα βάσει νομικής πράξης της ΕΚΤ. Ενέκρινε επίσης τη δημοσίευση της έκθεσης ποιότητας για το 2009 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της ζώνης του ευρώ, καθώς και της έκθεσης σχετικά με τα νομισματικά και χρηματοπιστωτικά στατιστικά στοιχεία. Οι δύο αυτές εκθέσεις, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Πλαίσιο Ποιότητας Στατιστικών Στοιχείων της ΕΚΤ ("ECB Statistics Quality Framework"), δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Συμπληρωματικός Κώδικας Κριτηρίων Δεοντολογίας για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ


Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση για το γεγονός ότι η Εκτελεστική Επιτροπή εξέδωσε Συμπληρωματικό Κώδικα Κριτηρίων Δεοντολογίας, ο οποίος αντικαθιστά τον Συμπληρωματικό Κώδικα Κριτηρίων Δεοντολογίας για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ από 1ης Απριλίου 2010. Ο νέος Συμπληρωματικός Κώδικας θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

 

 

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι