EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

17/02/2017 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Έκθεση σχετικά με τη χρήση των μέσων νομισματικής πολιτικής και του λειτουργικού πλαισίου

Στις 2 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση έκθεσης με τίτλο "The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012". Η έκθεση αυτή, η οποία θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στο πλαίσιο της σειράς ECB Occasional Paper, παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρήση των μέσων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και του λειτουργικού πλαισίου από το γ΄ τρίμηνο του 2012 έως το α΄ τρίμηνο του 2016. Η έκθεση εξετάζει το πλαίσιο των πράξεων αγοράς του Ευρωσυστήματος, το πλαίσιο καταλληλότητας αντισυμβαλλομένων και εξασφαλίσεων, τη συμμετοχή σε δημοπρασίες, την προσφυγή σε πάγιες διευκολύνσεις, τα πρότυπα που αφορούν την εκπλήρωση υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, τα προγράμματα οριστικών αγορών, καθώς και τον αντίκτυπο από την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος και στις συνθήκες ρευστότητας στη ζώνη του ευρώ.

Συστήματα πληρωμών

Καθήκοντα και μέλη της Επιτροπής Υποδομών Αγοράς

Στις 25 Ιανουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αφενός τα καθήκοντα της Επιτροπής Υποδομών Αγοράς, η οποία θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2016 για να στηρίξει το Ευρωσύστημα στην ανάπτυξη και λειτουργία των υπηρεσιών του που αφορούν τις υποδομές αγοράς, και αφετέρου την παράταση της θητείας των μελών του από την 1η Φεβρουαρίου 2017 έως τις 31 Ιανουαρίου 2019. Για αυτό το χρονικό διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει ή να επαναδιορίσει τον Marc Bayle de Jessé, Γενικό Διευθυντή Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών της ΕΚΤ, ως πρόεδρο της επιτροπής, την Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Πορτογαλία) ως αντιπρόεδρο, τον Stefan Augustin (Αυστρία), τον Ron Berndsen (Κάτω Χώρες), τον Marius Jurgilas (Λιθουανία), τον Jochen Metzger (Γερμανία), τον Ivan Odonnat (Γαλλία), τον Carlos Conesa (Ισπανία), τον Michael Power (Ιρλανδία) και τον Paolo Marullo Reedtz (Ιταλία) ως μέλη από τις κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, τον Karsten Biltoft (Δανία) ως το μέλος από κεντρική τράπεζα εκτός της ζώνης του ευρώ, τον Johannes Luef και τον Joel Merere ως συμβούλους υψηλού επιπέδου του T2S, καθώς και την Cornelia Holthausen (ΕΚΤ) και τον Marc Rubens (Βέλγιο) ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου για ζητήματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του Ευρωσυστήματος σχετικά με τη διαχείριση εξασφαλίσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιτροπή είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δέκατη έρευνα για τις τραπεζικές εργασίες μέσω ανταποκριτών σε ευρώ

Στις 25 Ιανουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση του έγγραφου "Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016". Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι τραπεζικές εργασίες μέσω ανταποκριτών εξακολουθούν να αποτελούν έναν σημαντικό δίαυλο για τη διεκπεραίωση πληρωμών σε ευρώ. Δεδομένης της σημασίας τους για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών, οι υπηρεσίες παροχής τραπεζικών εργασιών μέσω ανταποκριτών εντάσσονται από την ίδρυση της ΕΚΤ στις δραστηριότητες επίβλεψης του Ευρωσυστήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημοσίευση της έρευνας προκειμένου να αυξήσει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων επίβλεψης του Ευρωσυστήματος στον συγκεκριμένο τομέα και να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματά της σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αξιολόγηση σε επίπεδο χρηστών νέων ζεύξεων μεταξύ συστημάτων διακανονισμού τίτλων

Στις 2 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο νέες άμεσες ζεύξεις (από την Euroclear Bank προς την LuxCSD και από την Clearstream Banking AG-system προς την LuxCSD), καθώς και μία νέα έμμεση ζεύξη (Clearstream Banking AG-CREATION μέσω Clearstream Banking S.A. προς LuxCSD) ως αποδεκτές προς χρήση για τη σύσταση εξασφαλίσεων για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Ο ολοκληρωμένος κατάλογος των αποδεκτών άμεσων και έμμεσων ζεύξεων είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, συντηρητική ανακεφαλαιοποίηση και λοιπές επείγουσες διατάξεις για τον τραπεζικό τομέα στην Ιταλία

Στις 3 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/1, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών στην Κύπρο

Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/2, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Στατιστικά στοιχεία

Επικαιροποίηση του πλαισίου του Ευρωσυστήματος σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής νομισματικών και χρηματοοικονομικών στατιστικών στοιχείων
 
Στις 26 Ιανουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2017/5 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/10 σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων. Το πλαίσιο μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις παροχής νομισματικών και χρηματοοικονομικών στατιστικών στοιχείων στηρίζει τη διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων συμμορφώνονται με τις εν λόγω υποχρεώσεις τους και επιτρέπει στην ΕΚΤ, αν κριθεί απαραίτητο, να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης αυτών των υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις αφορούν την παροχή στατιστικών στοιχείων που σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ/2014/48 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών ξεκινά με στοιχεία της 1ης Απριλίου 2016, καθώς και βελτιώσεις του πλαισίου μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ. Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόεδρος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής

Στις 31 Ιανουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Frank Smets, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Μελετών, ως πρόεδρο της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής. Η θητεία του ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2017 και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ούτως ώστε να συμπέσει με τη λήξη της θητείας των προέδρων όλων των άλλων Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2016.

Ετήσιοι Λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2016

Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2016. Οι Ετήσιοι Λογαριασμοί, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 16 Φεβρουαρίου 2017. Η έκθεση διαχείρισης για το 2016 δημοσιεύθηκε ως μέρος των Ετήσιων Λογαριασμών της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τροποποιήσεις στον κανονισμό της ΕΚΤ για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικών με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να θέσει σε δημόσια διαβούλευση τροποποιήσεις στον κανονισμό της ΕΚΤ για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικών με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (κανονισμός "FINREP"). Τα έγγραφα που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι