EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Νέα έκδοση του εγγράφου

21/02/2005 - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα την αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου με τίτλο " Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος" (η οποία αναφέρεται γενικώς ως "Γενική Τεκμηρίωση"). Η νέα έκδοση προσαρτάται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/2 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2005, ημερομηνία κατά την οποία η νέα έκδοση της Γενικής Τεκμηρίωσης θα αντικαταστήσει την προηγούμενη έκδοση του Φεβρουαρίου 2004. Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνονται όλες οι αλλαγές του λειτουργικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής τις οποίες έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο από το Φεβρουάριο του 2004. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως τους κανόνες για τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία και συνδέονται με την εισαγωγή της πρώτης φάσης του "ενιαίου καταλόγου των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων" στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. ¶λλες τροποποιήσεις αφορούν τον προσδιορισμό των στενών δεσμών και των εγγυητών στο πλαίσιο των σχέσεων αντισυμβαλλομένων, την αύξηση κατά 30 λεπτά του χρονικού πλαισίου για την εκτέλεση έκτακτων δημοπρασιών και την ενημέρωση των παραπομπών σε νομικές πράξεις.

Οι αλλαγές που αφορούν την εισαγωγή του ενιαίου καταλόγου των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν τη λήψη των ακόλουθων τεσσάρων μέτρων:

1. την ένταξη στον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων της πρώτης βαθμίδας μιας νέας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προηγουμένως δεν ήταν αποδεκτά, δηλαδή των χρεογράφων σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από φορείς εγκατεστημένους στις χώρες της Ομάδας των 10 (G10) εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),

2. την εφαρμογή των αρχών που χρησιμοποιεί το Ευρωσύστημα για να αξιολογεί τις μη ρυθμιζόμενες αγορές ως αποδεκτές ή μη, προκειμένου το Ευρωσύστημα να εκτελεί τα καθήκοντά του ως προς τη διαχείριση ασφαλειών,

3. τη χαλάρωση του κριτηρίου για τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας σύμφωνα με το οποίο κάθε χρεόγραφο που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να έχει λάβει διαβάθμιση "ανά έκδοση" ή "ανά πρόγραμμα" (από οργανισμό αξιολόγησης)· αρκεί πλέον η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη, και

4. τη διαγραφή των μετοχών (από τις 30 Απριλίου 2005) από τους καταλόγους των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων της δεύτερης βαθμίδας που καταρτίζουν οι κεντρικές τράπεζες, οι οποίες επί του παρόντος τις συγκαταλέγουν στον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Το πρώτο μέτρο θα έχει ως αποτέλεσμα το γεγονός ότι ορισμένα χρεόγραφα σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από φορείς εγκατεστημένους στον Καναδά, την Ιαπωνία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων. Το Ευρωσύστημα θα εξετάσει το νομικό καθεστώς που ισχύει για τους εκδότες αυτών των χρεογράφων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα του Ευρωσυστήματος προστατεύονται επαρκώς. Εάν ένας αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιεί χρεόγραφα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να επικοινωνεί με την εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) της χώρας του για να λάβει οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες ενδεχόμενης ένταξής τους σε αυτόν. Μετά τις 30 Μαΐου η ΕΚΤ θα ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία ένταξης στον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων των πρώτων χρεογράφων σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από φορείς εγκατεστημένους στις χώρες της Ομάδας των 10 εκτός του ΕΟΧ.

Όσον αφορά το δεύτερο μέτρο σχετικά με την αξιολόγηση των μη ρυθμιζόμενων αγορών ως αποδεκτών ή μη, ένας προκαταρτικός κατάλογος των μη ρυθμιζόμενων αγορών, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως αποδεκτές, δημοσιεύθηκε από την ΕΚΤ στις 10 Μαΐου 2004 (βλ. το δελτίο Τύπου "Αναθεώρηση του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών: πρώτο βήμα προς έναν ενιαίο κατάλογο"). Ο τελικός κατάλογος θα δημοσιευθεί στις 30 Μαΐου 2005 και στη συνέχεια θα αξιολογείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Θα ισχύουν τα ακόλουθα:

· Τα περιουσιακά στοιχεία που είναι εισηγμένα ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μη ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία έχει αξιολογηθεί ως αποδεκτή, θα θεωρούνται αμέσως αποδεκτά.

 · Τα περιουσιακά στοιχεία που είναι εισηγμένα ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο σε μη ρυθμιζόμενες αγορές, οι οποίες αξιολογούνται επί του παρόντος και μέχρι τις 30 Μαΐου 2005 ως αποδεκτές, θα εξακολουθούν να θεωρούνται αποδεκτά μέχρι το Μάιο του 2007. Μετά την ημερομηνία αυτή, τα περιουσιακά στοιχεία που είναι εισηγμένα ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο σε αγορές που εξακολουθούν να αξιολογούνται ως μη αποδεκτές, θα θεωρούνται πλέον μη αποδεκτά.

 Η νέα έκδοση της Γενικής Τεκμηρίωσης διατίθεται από σήμερα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες. Αντίτυπα της έκδοσης αυτής θα διατίθενται δωρεάν από τις 25 Μαρτίου 2005 και θα χορηγούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος από το Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης της ΕΚΤ. Θα διανέμονται επίσης από τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι