EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Α) Για την κωδικοποίηση διατάξεων για τις προϋποθέσεις παροχής άδειας ίδρυσης πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και Β) Για τους κανόνες προληπτικής εποπτείας των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος.

15/12/2003 - Δελτία Τύπου

Α. Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2526/8.12.2003 "Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.1988, όπως ισχύει, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα".

Με την Πράξη αυτή κωδικοποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις, σχετικά με τη διαδικασία που απαιτείται για την παροχή από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας ίδρυσης πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, καθώς για την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτη χώρα.

Η διαδικασία αυτή είχε αρχικά καθοριστεί με σειρά αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος προγενέστερων του ν. 2076/1992, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο οι σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας που ρύθμισαν, κατ΄ελάχιστον, τα της ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η έκδοση της Πράξης αυτής αποβλέπει:

α) στην παρουσίαση σε ενιαίο κείμενο της πιο πάνω διαδικασίας, ώστε να διευκολύνεται η πληρέστερη ενημέρωση για τις συναφείς υποχρεώσεις κάθε ενδιαφερόμενου και κυρίως των προτιθέμενων είτε να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο είτε να αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα ή άλλες υπεύθυνες θέσεις σε υπό ίδρυση ή σε υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα,

β) στην προσαρμογή του σχετικού πλαισίου στο νέο περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών ομίλων και η αντίστοιχη αναδιάρθρωση των οργανωτικών και λειτουργικών τους δομών, ώστε να διευρυνθεί το περιεχόμενο της παρεχόμενης στην Τράπεζα της Ελλάδος πληροφόρησης με στοιχεία πέραν αυτών που αφορούν τους κυριότερους μετόχους και τα στελέχη, όπως οι ευθύνες των Επιτροπών που συστήνονται για τη διαχείριση κινδύνων και τον εσωτερικό έλεγχο, τα κριτήρια επιλογής τυχόν συνεργαζόμενων με το πιστωτικό ίδρυμα προσώπων, κλπ.

Β. Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2527/8.12.2003 "Κανόνες προληπτικής εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος"

Με την Πράξη αυτή καθορίζονται οι κανόνες εποπτείας των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος.

Με το ν. 3148/2003 ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, με τις οποίες ορίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός νέου τραπεζικού προϊόντος, του ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο αποτελεί συγγενές υποκατάστατο των χαρτονομισμάτων και κερμάτων, είναι αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή και προορίζεται για την πληρωμή μικροποσών. Το ηλεκτρονικό χρήμα μπορεί να εκδίδεται από τα παραδοσιακά πιστωτικά ιδρύματα αλλά και μία νέα κατηγορία πιστωτικών ιδρυμάτων, που δεν επιτρέπεται να αποδέχονται καταθέσεις ή να χορηγούν δάνεια, αλλά έχουν ως κύριο σκοπό την έκδοση και διάθεση του πιο πάνω προϊόντος.

Ειδικότερα, τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος υπόκεινται εκ του νόμου σε κεφαλαιακές απαιτήσεις, καθώς και σε κανόνες ρευστότητας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα στις εκάστοτε υφιστάμενες υποχρεώσεις τους από το υπόλοιπο του ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν εκδώσει και δεν έχει αποδοθεί, καθώς και στις υποχρεώσεις δυνητικής εξαργύρωσής του από τους κατόχους του.

Με την παρούσα Πράξη θεσπίζονται , κατ΄εξουσιοδότηση του πιο πάνω νόμου, ειδικότεροι, σε σχέση με τους εφαρμοζόμενους για τα "παραδοσιακά" πιστωτικά ιδρύματα, κανόνες εποπτείας αναλόγως προσαρμοσμένοι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος. Οι κανόνες αυτοί αφορούν, μεταξύ άλλων:

- τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

- τις προϋποθέσεις απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε εταιρείες που ασκούν βοηθητικές προς την έκδοση του ηλεκτρονικού χρήματος εργασίες

- τις επιτρεπόμενες κατηγορίες τοποθετήσεων και τη σχέση αυτών με τις συνολικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος.

- τη συγκέντρωση κινδύνων

- την κάλυψη των κινδύνων αγοράς

- τη διαδικασία και έκταση τυχόν εξαίρεσης από το σχετικό πλαίσιο, εφόσον εκπληρώνονται τα εκ του νόμου συγκεκριμένα ποσοτικά, κυρίως, κριτήρια, που αφορούν το ύψος των υφιστάμενων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος, οι οποίες απορρέουν από το ηλεκτρονικό χρήμα που έχει εκδώσει (ελάχιστο όριο εξαίρεσης ίσο με το ποσό των 3 εκ. ευρώ).

- την υποχρέωση ανάπτυξης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, υποβολής εποπτικών στοιχείων, κατ΄αναλογία με τα ισχύοντα για τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τη θέσπιση αντίστοιχων κανόνων διαφάνειας των συναλλαγών.

Στο πιο πάνω εποπτικό πλαίσιο εμπίπτουν, κατ΄ αναλογία με τα ισχύοντα για τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος που ιδρύονται στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που εδρεύουν σε χώρες, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Η εγκατάσταση ή διασυνοριακή παροχή στην Ελλάδα υπηρεσιών από Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος, που εδρεύουν σε χώρες του Ε.Ο.Χ., απαιτεί μόνο σχετική γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος από την εποπτική αρχή της χώρας έδρας .

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι