EN

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δείτε το Βίντεο

1. Εισαγωγή

Τι είναι ένα Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον;

Πρόκειται για ένα κανονιστικό καθεστώς που προσφέρει σε εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTechs) ένα προστατευόμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να δοκιμάσουν τις καινοτόμες χρηματοοικονομικές προτάσεις τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπό την καθοδήγηση και σε άμεση συνεργασία με τη ρυθμιστική αρχή.

Το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον δεν αποτελεί μη εποπτευόμενο χώρο και δε θα πρέπει να θεωρείται σαν χώρος δοκιμών όπου δεν ισχύουν νόμοι και κανονισμοί. Στόχος του είναι να επιτρέψει στους συμμετέχοντες στην αγορά και τις ρυθμιστικές αρχές να εμπλακούν σε γόνιμο διάλογο που θα επηρεάσει θετικά τις μεταρρυθμίσεις του κανονιστικού πλαισίου και θα διευκολύνει τη σωστή εξισορρόπηση μεταξύ χρηματοοικονομικής καινοτομίας και περιορισμού των κινδύνων.

Εισαγωγή στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον της ΤτΕ: Γενική επισκόπηση και σκοποί

Προκειμένου να διευκολύνει την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ελλάδα και να δημιουργήσει ένα προστατευμένο χώρο που θα ενθαρρύνει τους παρόχους να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις τους και χωρίς να απειλείται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) δημιούργησε το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μηχανισμό που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διεξάγουν μικρής κλίμακας δοκιμές καινοτομιών, σε ένα ελεγχόμενο κανονιστικό περιβάλλον, εντός προκαθορισμένων παραμέτρων και χρονοδιαγραμμάτων, και με την άμεση συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. H Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 189/1/14.05.2021 ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι πρωταρχικοί σκοποί του Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος της ΤτΕ είναι:

Διευκόλυνση της Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας και Διατήρηση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον θα προσφέρει έναν ελεγχόμενο κανονιστικό χώρο μέσα από τον οποίο θα διατεθούν στην τοπική αγορά καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες/προϊόντα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ενίσχυση της Ασφάλειας Δικαίου

Το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και την ενημέρωση ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου σε καινοτόμες προτάσεις εντός της ελληνικής αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Άντληση και Προώθηση της Γνώσης

Μέσα από τη συνεργασία της με τους συμμετέχοντες στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον, η ΤτΕ θα έχει την ευκαιρία να αντλήσει γνώσεις σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καινοτομίες και να επικαιροποιήσει ανάλογα την κανονιστική και εποπτική της προσέγγιση.

2. Γιατί να ενταχθώ στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον της ΤτΕ;

Τι κερδίζω από τη συμμετοχή μου στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον της ΤτΕ;

Το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον της ΤτΕ παρέχει στους επιλέξιμους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συνεργαστούν με την Τράπεζα της Ελλάδος και να δοκιμάσουν την παροχή της καινοτόμας πρότασής τους σε μικρή κλίμακα, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη πρότασή τους μέσω διαρκούς ανατροφοδότησης και να διευθετήσουν τυχόν κανονιστικά ζητήματα ήδη από τα πρώτα στάδια της προσφοράς της υπηρεσίας /προϊόντος τους.

3. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον;

Πεδίο εφαρμογής και επιλεξιμότητα: Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον της ΤτΕ είναι ανοικτό στους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που έχουν ήδη λάβει τη σχετική άδεια από την ΤτΕ και επιθυμούν να εφαρμόσουν καινοτόμες, τεχνολογικά προηγμένες λύσεις για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΤτΕ. Μη αδειοδοτημένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών πληροφορικής (technology firms), θα πρέπει να λάβουν πρώτα την κατάλληλη άδεια, εάν σκοπεύουν να διεξάγουν οι ίδιες εποπτευόμενες δραστηριότητες, ή να συμπράξουν με αδειοδοτημένο ίδρυμα προκειμένου να εισέλθουν από κοινού στο προστατευμένο περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση τα εποπτικά ζητήματα θα απευθύνονται στο αδειοδοτημένο ίδρυμα.

Επιπλέον, προκειμένου να είναι επιλέξιμη για συμμετοχή στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον, η πρότασή του υποψηφίου θα πρέπει να αφορά υπηρεσία/προϊόν που είναι πραγματικά καινοτόμα ή σημαντικά διαφορετική από όσες διατίθενται στην ελληνική αγορά, να προσφέρει σαφή και αναγνωρίσιμα οφέλη στους χρήστες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να είναι έτοιμη για δοκιμή υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Τέλος ο αιτών θα πρέπει να προτίθεται να αναπτύξει την προτεινόμενη χρηματοοικονομική υπηρεσία/προϊόν στην Ελλάδα.

4. Τα τέσσερα Στάδια

 • 1 ΑΙΤΗΣΗ Η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει την αίτηση και αξιολογεί την ένταξη του ιδρύματος.
 • 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ Η Τράπεζα της Ελλάδος επιτρέπει τη διεξαγωγή της δοκιμής στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχουν συμφωνηθεί.
 • 3 ΔΟΚΙΜΗ
 • 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ/ ΕΞΟΔΟΣ

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προστατευμένο περιβάλλον θα πρέπει να εξετάσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και κατόπιν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες είναι τα εξής:

Η προτεινόμενη λύση υπόκειται σε εποπτεία από την ΤτΕ

Ο αιτών θα πρέπει, πριν ενταχθεί στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον, να διευκρινίσει ότι η πρότασή του υπόκειται σε εποπτεία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΤτΕ και να αναφέρει πως η πρόταση καλύπτεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του και το καταστατικό του.

Πραγματικά καινοτόμα υπηρεσία/προϊόν

Η προτεινόμενη λύση είναι πραγματικά καινοτόμα ή σημαντικά διαφορετική από όσες διατίθενται επί του παρόντος στην ελληνική αγορά.

Συγκεκριμένα:
 • Ο αιτών θα πρέπει να αποδείξει, μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας ή άλλως, ότι η πρότασή του είναι πραγματικά καινοτόμα ή / και σημαντικά διαφορετική από όσες διατίθενται επί του παρόντος στην ελληνική αγορά.
 • Ο αιτών θα πρέπει να εξηγήσει με σαφήνεια πώς οι πτυχές της πρότασης που θα δοκιμαστεί στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον αξιοποιούν αναδυόμενες ή υπάρχουσες τεχνολογίες κατά καινοτόμο τρόπο. Ωστόσο, η καινοτομία δεν περιορίζεται μόνο στα τεχνολογικά στοιχεία της πρότασης, αλλά αφορά και οργανωσιακή, επιχειρηματική ή/και κοινωνική καινοτομία.

Οφέλη για τους χρήστες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η καινοτόμα πρόταση προσφέρει σαφή και αναγνωρίσιμα οφέλη στους χρήστες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, άμεσα ή έμμεσα.

Συγκεκριμένα:
 • Ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι η καινοτόμα πρόταση μπορεί να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και να προσφέρει σαφή και αναγνωρίσιμα οφέλη στους χρήστες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
 • Η προτεινόμενη λύση μπορεί να βελτιώσει τη θέση των χρηστών άμεσα ή έμμεσα (δηλ. μπορεί να οδηγήσει στην εισαγωγή υπηρεσιών/προϊόντων που είναι πιο αποτελεσματικά ή καλύτερης ποιότητας ή πιο οικονομικά) σε σχέση με τα προϊόντα που επί του παρόντος διατίθενται στην αγορά.

Η υπηρεσία/ προϊόν είναι έτοιμη προς δοκιμή

Η υπηρεσία/προϊόν βρίσκεται σε επαρκές στάδιο ωριμότητας και είναι έτοιμη να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Συγκεκριμένα:
 • Ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί προκαταρκτική δοκιμή ή/και έχει αναπτύξει την υπηρεσία ή παραλλαγές της σε άλλες αγορές.
 • Ο αιτών πρέπει επίσης να αποδείξει ότι διαθέτει όλους τους πόρους (δηλ. οικονομικούς, τεχνικούς και σε όρους ανθρώπινου δυναμικού) που απαιτούνται για την υποστήριξη της δοκιμής στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον.
 • Ο αιτών θα αναφέρει τις προσπάθειες που έχει ήδη καταβάλει προκειμένου να συμμορφώνεται η πρόταση προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διοικητικές διατάξεις.
 • Ο αιτών θα αναφέρει τις προσπάθειες που έχει ήδη καταβάλει προκειμένου να συμμορφώνεται προς τα πρότυπα του κλάδου και να λάβει, ανάλογα με την περίπτωση, τις συναφείς πιστοποιήσεις για το σύνολο ή επιμέρους τμήματα της πρότασης.

Ο πάροχος σκοπεύει να εξυπηρετήσει την εγχώρια αγορά

Ο αιτών πρέπει να δηλώσει σαφώς την πρόθεσή του να αναπτύξει και να αξιοποιήσει την προτεινόμενη χρηματοοικονομική υπηρεσία/προϊόν στην Ελλάδα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, εξειδικευμένο στέλεχος θα αναλάβει κάθε αιτούντα και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αιτούντος και της ΤτΕ.

Όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις θα εξεταστούν από την ΤτΕ και οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα αξιολογηθούν για είσοδο στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον.


Μετά την αποδοχή της πρότασης για δοκιμή στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον, οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν στενά με την ΤτΕ για να αποφασίσουν τις παραμέτρους της δοκιμής και τα όρια του Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μέτρων διαχείρισης κινδύνου και σχεδίων εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης κινδύνου. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν με την ΤτΕ πιθανούς όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται πριν από τη δοκιμή.

Οι συμμετέχοντες στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον μπορούν να προχωρήσουν στο στάδιο της δοκιμής και να προσφέρουν τη λύση τους σε πραγματικές συνθήκες για περίοδο έως 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης για έως 6 ακόμη μήνες κατόπιν γραπτού αιτήματος). Η ΤτΕ θα παρέχει στον κάθε συμμετέχοντα εξατομικευμένη καθοδήγηση προκειμένου να διευκολύνει την πορεία και να αποσαφηνίσει τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Σε αυτό το χρονικό διάστημα αναμένεται από τους συμμετέχοντες να συνεργάζονται με την αρχή, ενώ η αρχή ασκεί τις τυπικές εποπτικές της εξουσίες, παρακολουθεί και επιβλέπει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που συμφωνήθηκαν κατά το στάδιο της προετοιμασίας καθώς και προς τις απαιτήσεις που θέτουν οι νομικές πράξεις που ρυθμίζουν τη χρηματοπιστωτική αγορά. Ταυτόχρονα αναμένεται από τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις προόδου.

Μετά την έξοδο από το προστατευμένο περιβάλλον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τελική αναφορά στην οποία θα συνοψίζονται τα συμπεράσματα, η απόδοση της πρότασης έναντι των στόχων της δοκιμής όπως είχαν προσδιοριστεί στο στάδιο της Προετοιμασίας και τα επόμενα βήματα. Ο συμμετέχων μπορεί να προχωρήσει στην ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας σε ευρύτερη κλίμακα ή να τερματίσει την παροχή της.

Κλείσιμο
Για την προβολή του video είναι απαραίτητη η αποδοχή των cookies.
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι