Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) - Νομισματοκοπείο

 

Ιστορικά Στοιχεία

1. Γενικά

Το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) στο Χολαργό συστήθηκε με την από 7.6.38 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος και με αρχική ονομασία «Τυπογραφείον Τραπεζογραμματίων της Τραπέζης». Σκοπός του τυπογραφείου ήταν η εκτύπωση τραπεζογραμματίων (χαρτονομισμάτων) της Τράπεζας καθώς και τίτλων και αξιών του Δημοσίου.

Το κτήριο αποπερατώθηκε το 1941. Τον ίδιο χρόνο αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν σε αυτό τα πρώτα μηχανήματα του τυπογραφείου.

Η λειτουργία του τυπογραφείου άρχισε μετά την απελευθέρωση από τη Γερμανική κατοχή, με την εκτύπωση του πρώτου χαρτονομίσματος που ήταν το καφέ χιλιόδραχμο Δ έκδοσης έτους 1947. Παράλληλα άρχισε και η εκτύπωση επιταγών και άλλων αξιών της Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Το έτος 1971 εγκαταστάθηκε στο κτήριο του ΙΕΤΑ και το Νομισματοκοπείο μετά την ανάθεση από το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδος της παραγωγής κερμάτων κυκλοφορίας και αναμνηστικών. Το Νομισματοκοπείο εξοπλίστηκε με σύγχρονα μηχανήματα της εποχής εκείνης, σύμφωνα με τα πρότυπα Νομισματοκοπεία των προηγμένων χωρών της Δυτικής Ευρώπης για την κατασκευή μητρών, για την τύπωση κερμάτων κυκλοφορίας, αναμνηστικών, μεταλλίων κλπ.

Η τύπωση κερμάτων ξεκίνησε το 1972.

Με την από 12.1.72 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών εντάχθηκε ως ανεξάρτητη Διεύθυνση, (Διεύθυνση ΙΕΤΑ), στο οργανόγραμμα της Τράπεζας της Ελλάδος και με αυτή τη μορφή υφίσταται μέχρι σήμερα.


2. Βιβλιογραφία

 • "Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος" - Ηλία Βενέζη - Κεφάλαιο 5ο - Εκδοτική εταιρία Α. Φιλοπούλου - 1955
 • "Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης Ελλάδος" (1928-1978), σελίδες 366-368 - έκδοση Τραπέζης της Ελλάδος - εκτύπωση ΙΕΤΑ 1978

 

 

 Αρχή σελίδας

Το ΙΕΤΑ σήμερα

 • Είναι ένα πρωτοποριακό Εκτυπωτικό Εργοστάσιο το οποίο παράγει προϊόντα που διακρίνονται για το υψηλό εικαστικό τους αποτέλεσμα και για τη μεγάλη ασφάλεια που παρέχουν έναντι των κινδύνων παραχάραξης, παραποίησης και πλαστογραφίας.
 • Διαθέτει τον πλέον εξελιγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογικά μεθόδους παραγωγής ανάλογες εκείνων των υπολοίπων Εκτυπωτικών Εργοστασίων και Νομισματοκοπείων της Ευρώπης.
 • Είναι στελεχωμένο με προσωπικό (μηχανικούς, τεχνικούς, καλλιτέχνες) που διαθέτουν υψηλό επίπεδο κατάρτισης, τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
 • Διεξάγει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων παραγωγής από την παραλαβή της πρώτης ύλης έως και την παράδοση των συσκευασμένων προϊόντων στα πλαίσια της εφαρμογής σχετικών διεθνών προτύπων.

Αρχή σελίδας

Δραστηριότητες

Το ΙΕΤΑ έχει τις παρακάτω κύριες δραστηριότητες:

1. Την εκτύπωση Τραπεζογραμματίων

Κύριο προϊόν της δραστηριότητας αυτής αποτελεί η εκτύπωση τραπεζογραμματίων ευρώ, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) σχέδια, προδιαγραφές καθώς και χαρακτηριστικά ασφαλείας. Οι ποσότητες που κάθε χρόνο ανατίθενται από την Ε.Κ.Τ. στην Τράπεζα της Ελλάδος και κατ’ επέκταση στο ΙΕΤΑ για εκτύπωση, αποτελούν μέρος του συνολικού αριθμού τραπεζογραμματίων ευρώ που τυπώνονται για την κάλυψη των αναγκών του Ευρωσυστήματος. Στα πλαίσια των αρχών που έχει θέσει η Ε.Κ.Τ. κάθε εκτυπωτικό εργοστάσιο μπορεί να παράγει από μια μέχρι και τρεις το πολύ διαφορετικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ.

2. Την τύπωση Κερμάτων

Κύριο προϊόν της δραστηριότητας αυτής αποτελεί η τύπωση κερμάτων ευρώ σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής όψης των κερμάτων ευρώ, είναι εγκεκριμένο από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Commission και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και είναι κοινό στα κέρματα της ίδιας αξίας που παράγονται από όλες τις χώρες που μετέχουν στο Ευρωσύστημα. Το σχέδιο της Εθνικής όψης κερμάτων ευρώ έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο εκδότης των κερμάτων στη χώρα μας, όπως άλλωστε αυτό ισχύει για τα αντίστοιχα Υπουργεία όλων των χωρών της Ευρωζώνης.

Άλλα προϊόντα αυτής της κατηγορίας αποτελούν τα αναμνηστικά νομίσματα και μετάλλια που τυπώνονται στο ΙΕΤΑ σύμφωνα με το ετήσιο Νομισματικό πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την εκτύπωση Αξιογράφων του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών εντύπων ασφαλείας, όπως τίτλοι πιστοποίησης κ.λ.π. Τέλος στο ΙΕΤΑ εκτυπώνονται όλα τα έντυπα που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς και όλα τα φυλλάδια και βιβλία που εκδίδει η Τράπεζα.

Αρχή σελίδας

Συστήματα Ποιότητας

Στόχο του ΙΕΤΑ αποτελεί η δυναμική παρουσία του στον χώρο των εκτυπώσεων ασφαλείας και της τύπωσης κερμάτων και μεταλλίων. Για το σκοπό αυτό το ΙΕΤΑ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ενώ στη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής βρίσκονται τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία. Τα συστήματα αυτά βασίζονται στις αρχές διεθνών προτύπων αλλά και σε εξειδικευμένες απαιτήσεις που θέτει το Ευρωσύστημα, του οποίου η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος.

Συγκεκριμένα:

1. Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας των προϊόντων

Το ΙΕΤΑ διασφαλίζει ότι κατά την παραγωγή των προϊόντων του, εφαρμόζονται συστήματα αυστηρών προδιαγραφών που διασφαλίζουν σε όλα τα στάδια της παραγωγής άριστη και σταθερή ποιότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που είναι δομημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του ΙΕΤΑ είναι πιστοποιημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Η πιστή εφαρμογή του διασφαλίζεται μέσω συχνών εσωτερικών επιθεωρήσεων αλλά και των τακτικών επιθεωρήσεων που διενεργούν όχι μόνο ο ΕΛΟΤ, αλλά και τα αρμόδια όργανα του Ευρωσυστήματος.

Με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποσκοπείται μεταξύ άλλων:

 1. ο συνεχής και αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας των πρώτων υλών και των προϊόντων, σε κάθε στάδιο της παραγωγής
 2. η τήρηση των υποχρεώσεων προς τους πελάτες που σχετίζονται με συμφωνηθέντες χρόνους παράδοσης και αντίστοιχες παραδοτέες ποσότητες καθώς και με την διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων προϊόντων
 3. η συμμόρφωση με πρότυπα και ειδικές τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές
 4. η συμμόρφωση με νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις κ.λ.π.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το ΙΕΤΑ εφαρμόζει αυστηρά ποιοτικά standards που ορίζονται από την ΕΚΤ για όλα τα Εκτυπωτικά Εργοστάσια που αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών για λογαριασμό του Ευρωσυστήματος και εξασφαλίζει όλους τους απαιτούμενους πόρους, όπως:

 • άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
 • εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
 • υλικά άριστης ποιότητας και προδιαγραφών που διασφαλίζουν την ποιότητα των τελικών προϊόντων ή εξειδικευμένα που επιβάλλονται από συμβατικές υποχρεώσεις.

2. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ΙΕΤΑ θεωρεί τον σεβασμό στο περιβάλλον ύψιστη αρχή και αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής ποιότητας που εφαρμόζει. Βασικοί στόχοι της Περιβαλλοντικής πολιτικής είναι:

 • η πρωτοπορία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
 • η πρόληψη της ρύπανσης
 • η λελογισμένη χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων
 • η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και η ορθή διαχείρισή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΕΤΑ:

 • επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και υλικών, κατά το δυνατόν, φιλικών προς το περιβάλλον
 • παρακολουθεί και εφαρμόζει τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • συμμετέχει ενεργά σε μελέτες που εκπονεί το Ευρωσύστημα αλλά και τα αρμόδια εθνικά όργανα σχετικά με τις επιπτώσεις των προϊόντων του στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής τους
 • ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και ανακυκλώνει σημαντικό μέρος των αποβλήτων των
 • διαθέτει πόρους για την εγκατάσταση και την εύρυθμη λειτουργία αντιρρυπαντικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας
 • προωθεί την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού

Στην παρούσα φάση το ΙΕΤΑ αναπτύσσει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 14001. Το Σύστημα αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί σύντομα και με την υποστήριξη των αρμοδίων οργάνων του Ευρωσυστήματος.

3. Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία

Πρωταρχικό μέλημα και προτεραιότητα της πολιτικής του ΙΕΤΑ αποτελεί η προάσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων του. Για το σκοπό αυτό, παρακολουθεί και εφαρμόζει τις εξελίξεις στη σχετική νομοθεσία, διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του και φροντίζει για τη διαρκή βελτίωση τους.

Ειδικότερα:

 • χρησιμοποιεί μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας εφοδιασμένο με όλα τα απαιτούμενα συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, τα οποία συντηρούνται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία τους
 • διαθέτει προηγμένα συστήματα πυροπροστασίας
 • μεριμνά για την ύπαρξη και συντήρηση της αναγκαίας προειδοποιητικής σήμανσης ασφαλείας στους χώρους του
 • επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της χρήσης επιβλαβών ουσιών
 • παρέχει στους εργαζομένους όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (μάσκες, ειδικές στολές, γυαλιά προστασίας) και τους ενημερώνει για την ορθή χρήση τους
 • φροντίζει για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα χειρισμού μηχανημάτων και υλικών
 • έχει θεσμοθετημένη συνεργασία με εταιρεία παροχής εξωτερικών υπηρεσιών πρόληψης και προστασίας (ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και διαδικασία διαχείρισης των τυχόν υποδείξεων των δύο παραπάνω οργάνων.

Παράλληλα προετοιμάζεται για την ένταξη του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας, στο διεθνές πρότυπο ISO 18000.

Αρχή σελίδας

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΑΠ/ΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ
Μεσογείων 341
15231 Χαλάνδρι (ΑΘΗΝΑ)
Τηλέφωνα: 210-6170400
FAX: 210-6725977
e-mail: prinwksdptdirec@bankofgreece.gr