Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

  SEPA

SEPA
Πλαίσιο ανάπτυξης του SEPA
Σχήματα πληρωμών SEPA
Πληρωμές με κάρτα εντός SEPA
Πρότυπα
SEPA στην Ελλάδα σήμερα

SEPA

Με την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή την 1η Ιανουαρίου του 2002, οι πληρωμές με χρήση μετρητών, πραγματοποιούνται με το ενιαίο νόμισμα και με την ίδια ευκολία σε οποιαδήποτε χώρα εντός της ζώνης του ευρώ. Έκτοτε, μεγάλη πρόκληση αποτέλεσε η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωμών, έτσι ώστε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές με χρήση και άλλων μέσων πληρωμής. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε η υλοποίηση και ανάπτυξη του SEPA (Single Euro Payments Area).

O SEPA είναι o χώρος στον οποίο καταναλωτές, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές ηλεκτρονικές πληρωμές σε ευρώ με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Με τον SEPA δημιουργήθηκε μια ενιαία, ανταγωνιστική και καινοτόμο αγορά πληρωμών, όπου οι πληρωμές σε ευρώ διενεργούνται με τη χρήση ενός μόνο λογαριασμού πληρωμών και μιας ενιαίας δέσμης σχημάτων πληρωμών εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Γεωγραφικά καλύπτει 34 ευρωπαϊκές χώρες· τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, τη Νορβηγία και το Σαν Μαρίνο.

Αρχή σελίδας

Πλαίσιο ανάπτυξης του SEPA

Ο SEPA έχει την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωσυστήματος, και προωθείται με πρωτοβουλία του τραπεζικού κλάδου.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (εφεξής Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) όρισε, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες προθεσμίες για τη μετάβαση στα ενιαία σχήματα πληρωμών SEPA:

• την 1η Φεβρουαρίου 2014 ως καταληκτική ημερομηνία για τη μετάβαση των πράξεων μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης για τη ζώνη του ευρώ (ενώ για τα κράτη που δεν ήταν στη ζώνη του ευρώ, την 31η Οκτωβρίου 2016)
• την 1η Φεβρουαρίου 2016 ως καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 248/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση, επανακαθόρισε ωστόσο ως καταληκτική ημερομηνία την 1η Αυγούστου 2014.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012, προβλέπει ότι οι λογαριασμοί πληρωμών που τηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και είναι προσβάσιμοι για εγχώριες πράξεις μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης, θα είναι εξίσου προσβάσιμοι για τις αντίστοιχες διασυνοριακές πράξεις μέσω ενιαίων σχημάτων. Εναρμονίζεται επίσης το τεχνικό πλαίσιο που αφορά τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τα εμπλεκόμενα συστήματα πληρωμών λιανικής στις χώρες εντός SEPA. Η προσβασιμότητα των λογαριασμών και η διαλειτουργικότητα παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και συστημάτων πληρωμών λιανικής, αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση του SEPA.

Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εντός SEPA θεωρούνται οι ακόλουθοι:

• πιστωτικά ιδρύματα
• ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος
• γραφεία ταχυδρομικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών
• ιδρύματα πληρωμών
• η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικές ή άλλες δημόσιες αρχές
• το Ελληνικό Δημόσιο και τα άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δημόσιες αρχές.

Αρχή σελίδας

Σχήματα πληρωμών SEPA

Η ευρωπαϊκή τραπεζική κοινότητα δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payments Council - EPC) το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και ανάπτυξη των σχημάτων πληρωμών. Τα σχήματα πληρωμών SEPA είναι τα ακόλουθα:

• η μεταφορά πίστωσης SEPA (SCT: SEPA Credit Transfer)
• η άμεση μεταφορά πίστωσης SEPA (SCTInst: SEPA Instant Credit Transfer)
• η άμεση χρέωση SEPA Core (SDD Core: SEPA Core Direct Debit) και
• η άμεση χρέωση SEPA Business to business (SDD B2B: SEPA Business to Business Direct Debit)

Ως μεταφορά πίστωσης ορίζεται η εθνική ή διασυνοριακή υπηρεσία πληρωμών για την πίστωση λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου με πράξη πληρωμής ή μια σειρά πράξεων πληρωμής από λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τηρεί το λογαριασμό αυτό, βάσει εντολής του πληρωτή.

SCT

Το σχήμα SCT ορίζει μια κοινή δέσμη κανόνων και διαδικασιών για τη μεταφορά πιστώσεων σε ευρώ. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

 

 • Το ανώτατο ποσό ανά εντολή SCT είναι 999.999.999,99 ευρώ
 • Το πλήρες ποσό της εντολής μεταφέρεται από το λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή στο λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου
 • Ο πληρωτής και ο δικαιούχος επιβαρύνονται χωριστά με τις προμήθειες που χρεώνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που τηρούν τους λογαριασμούς πληρωμών τους
 • Για την αναγνώριση των λογαριασμών πληρωμών χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ΙΒΑΝ
 • Υποστηρίζονται μεμονωμένες και μαζικές εντολές SCT, εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενες
 • Ο μέγιστος χρόνος διακανονισμού δεν υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα
 • Υπάρχει ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων για την απόρριψη και επιστροφή των πληρωμών
 • Πεδίο δεδομένων με δυνατότητα αποστολής κειμένου, διαρθρωμένου ή μη, μέχρι 140 χαρακτήρες
 • Πλήρης προσβασιμότητα όλων των δικαιούχων που τηρούν λογαριασμό πληρωμών στο SEPA
 • Το σχήμα SCT διαχωρίζεται πλήρως από τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού

 

SCTInst

Το σχήμα SCTInst τέθηκε σε ισχύ την 21η Νοεμβρίου 2017. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

 

 • Το ανώτατο ποσό ανά εντολή SCTInst είναι 15.000 ευρώ
 • Τα μέσα πληρωμών που βασίζονται στο σχήμα SCTInst είναι διαθέσιμα 24/7/365 (24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο)
 • Το πλήρες ποσό της εντολής μεταφέρεται από το λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή στο λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου
 • Ο πληρωτής ενημερώνεται εντός 10 δευτερολέπτων για την οριστική πίστωση του δικαιούχου ή την απόρριψη της εντολής του
 • Ο πληρωτής και ο δικαιούχος επιβαρύνονται χωριστά με τις προμήθειες που χρεώνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που τηρούν τους λογαριασμούς πληρωμών τους
 • Για την αναγνώριση των λογαριασμών πληρωμών χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ΙΒΑΝ
 • Υπάρχει ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων για την απόρριψη των πληρωμών
 • Πεδίο δεδομένων με δυνατότητα αποστολής κειμένου, διαρθρωμένου ή μη, μέχρι 140 χαρακτήρες
 • Πλήρης προσβασιμότητα όλων των δικαιούχων που τηρούν λογαριασμό πληρωμών στο SEPA
 • Το σχήμα SCTInst διαχωρίζεται πλήρως από τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού

Ως άμεση χρέωση ορίζεται η εθνική ή διασυνοριακή υπηρεσία πληρωμών για τη χρέωση λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή, όταν η πράξη πληρωμής πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του δικαιούχου βάσει της συναίνεσης του πληρωτή.

Κατά τη συνήθη πρακτική, ο πληρωτής υπογράφει και παραδίδει στο δικαιούχο σχετική εξουσιοδότηση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, βάσει της οποίας ο δικαιούχος προβαίνει σε χρέωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή. Το σχήμα SDD Core απευθύνεται σε καταναλωτές, και συνήθως χρησιμοποιείται για την αυτόματη εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας ή άλλων ιδιωτικών υποχρεώσεων. Το σχήμα SDD B2B αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις, και χρησιμοποιείται κυρίως για την αυτόματη είσπραξη τιμολογίων. Επιπλέον, ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί αρχείο με τις εξουσιοδοτήσεις που λαμβάνει και στα δύο σχήματα.

SDD Core και

SDD B2B

Τα σχήματα SDD Core και B2B ορίζουν μια κοινή δέσμη κανόνων και διαδικασιών για τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα:

 

 • Το ανώτατο ποσό ανά εντολή SDD είναι 999.999.999,99 ευρώ
 • Το πλήρες ποσό της εντολής μεταφέρεται από το λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή στο λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου
 • Ο πληρωτής και ο δικαιούχος επιβαρύνονται χωριστά με τις προμήθειες που χρεώνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που τηρούν τους λογαριασμούς πληρωμών τους
 • Για την αναγνώριση των λογαριασμών πληρωμών χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ΙΒΑΝ
 • Πλήρης προσβασιμότητα όλων των πληρωτών που τηρούν λογαριασμό πληρωμών στο SEPA
 • Υπάρχει ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων για την απόρριψη και επιστροφή των πληρωμών
 • Το σχήμα SDD Core προβλέπει για τον πληρωτή, ένα άνευ διευκρινίσεων και άνευ όρων δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για τις εξουσιοδοτημένες πληρωμές εντός διαστήματος οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού και δικαίωμα αξίωσης επιστροφής εντός διαστήματος 13 μηνών για τις μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές
     

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης σε ευρώ, οφείλουν να είναι συμβατοί με τα σχήματα πληρωμών SCT και SDD Core και να προσχωρήσουν στα αντίστοιχα μητρώα του EPC. Δεν ισχύει η ίδια υποχρέωση ωστόσο για τα σχήματα πληρωμών SCTInst και SDD B2B, στα οποία οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να προσχωρήσουν οικειοθελώς.


 Τι ισχύει με τις προμήθειες των πληρωμών SEPA

Ο Ν. 3862/2010 (αρ. 4 σημ. 23) ορίζει ως «μέσο πληρωμών» κάθε εξατομικευμένο μηχανισμό ή/και σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και τα οποία χρησιμοποιεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να κινήσει εντολή πληρωμής. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που έχουν προσχωρήσει στα σχήματα πληρωμών SEPA, είναι σε θέση να προσφέρουν μέσα πληρωμών στους πελάτες τους, τα οποία ακολουθούν τις προδιαγραφές και τους κανόνες των αντίστοιχων σχημάτων. Τα σχήματα πληρωμών SEPA ορίζουν με σαφήνεια ότι ο πληρωτής και ο δικαιούχος επιβαρύνονται χωριστά με τις προμήθειες που χρεώνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που τηρούν τους λογαριασμούς πληρωμών τους. Οι προμήθειες αυτές δύναται να διαφέρουν μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και καθορίζονται σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο και την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί κάθε πάροχος, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την ιδιότητα του χρήστη (καταναλωτής ή επιχείρηση), τον αριθμό των εντολών πληρωμής, το κανάλι εκκίνησης της εντολής πληρωμής (π.χ. σε φυσικό κατάστημα, μέσω διαδικτύου ή κινητού). Επισημαίνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012), οι επιβαρύνσεις που χρεώνονται από έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμής σε χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για τις διασυνοριακές πληρωμές είναι οι ίδιες με τις επιβαρύνσεις που χρεώνονται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για τις αντίστοιχες εθνικές πληρωμές της ίδιας αξίας και με το ίδιο νόμισμα.

Αρχή σελίδας

Πληρωμές με κάρτα εντός SEPA

Όσον αφορά τις πληρωμές με χρήση καρτών, οι κάτοχοι κάρτας και οι αποδέκτες καρτών, έμποροι, θα είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται πληρωμές με κάρτα αντίστοιχα, με ενιαίο και συνεπή τρόπο σε ολόκληρο τον SEPA. Συνοπτικά, το European Cards Stakeholders Group (ECSG) επικεντρώνεται σε ένα πρόγραμμα τυποποίησης που θα δημιουργήσει ένα καλύτερο, ασφαλέστερο, οικονομικότερο και λειτουργικότερο περιβάλλον στις υπηρεσίες καρτών. Έτσι από την 1η Ιανουαρίου 2011, οι κάρτες υποστηρίζουν την τεχνολογία μικροεπεξεργαστή EMV-chip ενώ όλες οι καινοτόμες λύσεις που αφορούν την κάρτα ως μέσο πληρωμής θα πρέπει να θεωρούνται σύμφωνες με τις απαιτήσεις.

Αρχή σελίδας

Πρότυπα

Ο SEPA προϋποθέτει τη χρήση διεθνών προτύπων ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η αυτόματη, ηλεκτρονική επεξεργασία των πληρωμών (straight-through processing - STP), χωρίς την ανάγκη εκ νέου πληκτρολόγησης ή χειρωνακτικής παρέμβασης.

IBAN

Ο IBAN (International Bank Account Number - Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού) είναι ο κωδικός αναγνώρισης των λογαριασμών πληρωμών στο SEPA και η σύνταξή του βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 13616. Για να πραγματοποιηθεί μια SEPA πληρωμή, o πληρωτής οφείλει να γνωστοποιήσει στον οικείο του πάροχο υπηρεσιών πληρωμών τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου. Ακόμα και για πληρωμές από και προς λογαριασμούς που τηρούνται στoν ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, χρησιμοποιείται αποκλειστικά o ΙΒΑΝ.


 

 Στην Ελλάδα ο ΙΒΑΝ αποτελείται από 27 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και έχει την ακόλουθη δομή:

 

            

 Ειδικές εφαρμογές για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός IBAN ή μετατροπής ενός απλού λογαριασμού πληρωμών σε λογαριασμό ΙΒΑΝ μπορούν να αναζητηθούν και διαμέσου του ακόλουθου συνδέσμου https://www.hba.gr/Info/iban

BIC

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στο SEPA ταυτοποιούνται με τον κωδικό BIC (Business Identifier Code) και η σύνταξή του βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 9362. Ο κωδικός BIC της Τράπεζας της Ελλάδος είναι BNGRGRAA. Αντιστοίχιση του κωδικού BIC με τον IBAN στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012, καταργείται από 1/2/2016 η υποχρέωση των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν τον κωδικό BIC του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, κατά την εκτέλεση πράξης πληρωμής μέσω μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης. Οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, από 1/2/2016 γνωστοποιούν στον οικείο τους πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, μόνο τον IBAN του δικαιούχου. Επισημαίνεται ότι σε διατραπεζικό επίπεδο, η χρήση του BIC παραμένει υποχρεωτική για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Για το σκοπό αυτό και προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, οι κωδικοί BIC των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα, καθώς και οι αντίστοιχοι ΚΑΠΙ (Κωδικοί Αναγνώρισης Πιστωτικού Ιδρύματος) που εμφανίζονται στις θέσεις 5 έως 7 ενός IBAN στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Αντιστοίχιση του κωδικού BIC με τον IBAN στην Ελλάδα

Ο Πίνακας ενημερώνεται όταν υπάρχει αλλαγή των πληροφοριακών στοιχείων που περιέχει.


ISO 20022 XML

Το διεθνές πρότυπο ISO20022 XML αποτελεί το μορφότυπο για τη σύνταξη αλλά και διαβίβαση των μηνυμάτων που περιέχουν τα πληροφοριακά στοιχεία των πληρωμών SEPA. Χρησιμοποιείται:

• μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ή μέσω συστήματος πληρωμών λιανικής και
• από χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, που δεν είναι καταναλωτές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, όταν δρομολογούν ή δέχονται συγκεντρωτικά μεταφορές πίστωσης ή άμεσες χρεώσεις, προς και από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών

Αρχή σελίδας

SEPA στην Ελλάδα σήμερα

Η ελληνική τραπεζική κοινότητα δημιούργησε την κατάλληλη οργανωτική δομή για την έγκαιρη και ομαλή μετάβαση στον SEPA. Στην Ελλάδα δεν συγκροτήθηκε, όπως σε άλλες χώρες, εθνικό συντονιστικό όργανο για τη μετάβαση στον SEPA. Ωστόσο, η επιλογή ενός αποκεντρωμένου μοντέλου οργανωτικής δομής με διαρκείς διμερείς επαφές μεταξύ των εμπλεκομένων μερών λειτούργησε αποτελεσματικά και έγκαιρα.

Με το Ν. 4141/2013, άρ.30: «Μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 924/2009 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012», ορίστηκαν:

• η Τράπεζα της Ελλάδος ως η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της τήρησης των άρθρων 3, 4, 5 και 9 του Καν. 260/2012
• η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ως η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση καταγγελιών που αφορούν στα άρθρα 7 και 8 του Καν. 260/2012 και την επιβολή σχετικών κυρώσεων
• για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Καν. 260/2012, αρμόδιοι είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191)


 Πληρωμή φόρων και τελών από χώρες εντός SEPA

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε οδηγίες της ΑΑΔΕ για πληρωμή φόρων και τελών από χώρες εντός SEPA:

http://www.aade.gr/plerome-phoron-kai-telon-apo-chores-tes-zones-sepa

Για οποιαδήποτε ενημέρωση μπορείτε να απευθυνθείτε:

Κ.Ε.Φ. - Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
Τηλ. +30 213 162 1000
https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia

Αρχή σελίδας

Περιορισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες που προέρχονται από τρίτες πηγές, μεταφέρονται ως έχουν χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος.

 Τρόποι επικοινωνίας για την υποβολή ερωτημάτων-σχολίων

E-mail: Sec.Fundtransferstudy@bankofgreece.gr
Fax: +30 210 3244642

Πρόσωπα Επικοινωνίας

Γιώργος Κορφιάτης                                            Ηρακλής Παπαγεωργίου 
Τηλ. +30 210 6799781                                      Tηλ. +30 210 6799784
e-mail: ykorfiatis@bankofgreece.gr                      e-mail: ipapageorgiou@bankofgreece.gr


Αρχή σελίδας
 

Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι
SEPA INFORGRAFIC