Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Στοιχεία Επαγγελματικών Ακινήτων

Υποβολή στοιχείων χαρτοφυλακίου ακινήτων των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)   

Με στόχο τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων, εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής Αριθ. 9/10.01.2013 με θέμα: «Υποβολή στατιστικών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και κατάστασης επενδύσεων από τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Τράπεζα της Ελλάδος». Με βάση την Πράξη αυτή, οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία που εδρεύουν στην Ελλάδα οφείλουν, μεταξύ άλλων, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών - Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων) σε εξαμηνιαία βάση αναλυτικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου και της Κατάστασης Επενδύσεών τους.

Στη συνέχεια παρέχεται η σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής Αριθ. 9/10.01.2013, καθώς και το αναπόσπαστο Παράρτημα αυτής με τίτλο «Εξαμηνιαία στοιχεία ΑΕΕΑΠ», όπου περιλαμβάνονται οι πίνακες με τα στοιχεία τα οποία αναγγέλλονται από τις ΑΕΕΑΠ. Παρέχεται επίσης το κείμενο με τις «Οδηγίες για τη συμπλήρωση εξαμηνιαίων στοιχείων ΑΕΕΑΠ».  


Έντυπα
 

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής Αριθ. 9/10.01.2013 - Αρχείο τύπου PDF: 93 KB. Τελευταία Ενημέρωση: 22/1/2013

Εξαμηνιαία στοιχεία ΑΕΕΑΠ - Αρχείο τύπου PDF: 136 KB. Τελευταία Ενημέρωση: 22/1/2013

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εξαμηνιαίων στοιχείων ΑΕΕΑΠ - Αρχείο τύπου PDF: 218 KB. Τελευταία Ενημέρωση: 22/1/2013 
 
Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικές με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και το αναλυτικό περιεχόμενο του συστήματος, μπορείτε να απευθύνεστε στην:

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών
Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων
Ε. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 Αθήνα

Τηλ: +30 210 320 3837, 2372, 2373, 2377
Fax: +30 210 323 3025

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sec.realestate@bankofgreece.gr
 


Σχετικά Θέματα