Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Στοιχεία Ακινήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα

Α. Υποβολή στοιχείων οικιστικών ακινήτων 

Με στόχο τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς ακινήτων, εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η Πράξη Διοικητή 2610/31.10.2008 με θέμα: «Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων σχετικά με τα οικιστικά ακίνητα τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα δανείων». Με βάση την Πράξη αυτή, τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών - Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων) σε περιοδική βάση αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικιστικών ακινήτων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούμενων δανείων.

Στη συνέχεια παρέχεται η σχετική Πράξη Διοικητή 2610/31.10.2008, καθώς και το αναπόσπαστο Παράρτημα αυτής με τίτλο «Αναλυτικές Προδιαγραφές Συστήματος Αναγγελίας Στοιχείων Αγοράς Οικιστικών Ακινήτων», όπου περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Παρέχονται επίσης το XML Σχήμα (Schema) το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα για τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των αναγγελλόμενων στοιχείων,
καθώς και ένα υπόδειγμα αρχείου XML. 
 
Έντυπα 

Πράξη Διοικητή Αριθμ. 2610/31.10.2008 - Αρχείο τύπου PDF: 120 KB. Τελευταία Ενημέρωση: 31/10/2008

Αναλυτικές Προδιαγραφές Συστήματος Αναγγελίας Στοιχείων Αγοράς Οικιστικών Ακινήτων - Αρχείο τύπου PDF: 396 KB. Τελευταία Ενημέρωση: 31/10/2008

XML Σχήμα - Αρχείο τύπου XSD: 10 KB. Τελευταία Ενημέρωση: 26/11/2008

Υπόδειγμα αρχείου XML - Αρχείο τύπου XML: 4 KB. Τελευταία Ενημέρωση: 15/1/2009

Συχνές Ερωτήσεις για τα αναγγελλόμενα στοιχεία - Αρχείο τύπου PDF: 170 KB. Τελευταία Ενημέρωση: 26/11/2008


Β. Υποβολή στοιχείων επαγγελματικών ακινήτων

Για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων, εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 23/26.07.2013 με θέμα: «Υποβολή εξαμηνιαίων στοιχείων μισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελματικών ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα». Με βάση την Πράξη αυτή, τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών - Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων) εξαμηνιαία στοιχεία για τα επαγγελματικά ακίνητα τα οποία στο τέλος του εξαμήνου αναφοράς ανήκουν στην ιδιοκτησία τους (ελεύθερα, ιδιοχρησιμοποιούμενα ή εκμισθωμένα) ή μισθώνονται από αυτά για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, καθώς και για τα ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία εκποιήθηκαν στη διάρκεια του εξαμήνου αναφοράς.

Στη συνέχεια παρέχεται η σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 23/26.07.2013, το αναπόσπαστο Παράρτημα αυτής με τίτλο «Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εξαμηνιαίων στοιχείων μισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελματικών ακινήτων από τα πιστωτικά», όπου περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και ένα υπόδειγμα αρχείου Excel για την υποβολή των στοιχείων.

Έντυπα

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 23/26.07.2013 - Αρχείο τύπου PDF: 200 KB. Τελευταία Ενημέρωση 26/07/2013

Παράρτημα: Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εξαμηνιαίων στοιχείων μισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελματικών ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα - Αρχείο τύπου PDF: 478 KB. Τελευταία Ενημέρωση 26/07/2013

Υπόδειγμα αρχείου Excel - Αρχείο τύπου Excel: 32 KB. Τελευταία Ενημέρωση 26/07/2013


Επικοινωνία

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην:

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών
Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων
Ε. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 Αθήνα

Τηλ: +30 210 320 3837, 2372, 2373, 2377
Fax: +30 210 323 3025

Ηλεκτρονική διεύθυνση:sec.realestate@bankofgreece.gr


Σχετικά Θέματα