Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ισοζύγιο Αγαθών

Στο ισοζύγιο αγαθών καταγράφονται οι συναλλαγές σε αγαθά (εισαγωγές/εξαγωγές), των οποίων η κυριότητα αλλάζει μεταξύ ενός κατοίκου και μη κατοίκου. Επιπλέον, στο ισοζύγιο αγαθών καταχωρίζονται οι τριγωνικές συναλλαγές και η αξία των αγαθών για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροπλάνων. Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία της 6ης έκδοσης του εγχειριδίου του ΔΝΤ για το Ισοζύγιο Πληρωμών, οι αξίες της επεξεργασίας και της επισκευής αγαθών αναταξινομούνται από τα αγαθά στις υπηρεσίες.

Από το μήνα αναφοράς Ιούλιο 2015, η Τράπεζα της Ελλάδος προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή της μεθοδολογίας κατάρτισης του Ισοζυγίου Πληρωμών, με τη χρήση των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ στη θέση των στοιχείων διακανονισμού τραπεζικών συναλλαγών (settlements data), που χρησιμοποιούνταν έως και τον Ιούνιο του 2015. Με τη νέα μεθοδολογία, τα στοιχεία του ισοζυγίου αγαθών θα αντικατοπτρίζουν τελωνειακά ή άλλα διοικητικά στοιχεία, όπως αυτά συλλέγονται ή εκτιμώνται από την ΕΛΣΤΑΤ. Η υιοθέτηση της νέας πηγής στοιχείων εφαρμόζεται αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2002, περίοδο για την οποία θα είναι διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία.

Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνουν: πρώτον, τις στατιστικές εισαγωγών και εξαγωγών από και προς τρίτες χώρες εκτός ΕΕ (Extrastat), οι οποίες συγκεντρώνονται από τα τελωνεία μέσω του Ενιαίου Διοικητικού Εντύπου και δεύτερον, τις στατιστικές ενδοκοινοτικού εμπορίου (Intrastat), οι οποίες συγκεντρώνονται μέσω του ειδικού εντύπου που αποστέλλουν οι επιχειρήσεις (δήλωση Intrastat).

Η αξία των εξαγωγών, στις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ, αναγγέλλεται σε όρους FOB (Free on Βoard), ενώ η αξία των εισαγωγών σε όρους CIF (Cost, Ιnsurance, Freight). Δεδομένου ότι η αναγγελία τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών στο ισοζύγιο πληρωμών γίνεται σε όρους FOB, η Τράπεζα της Ελλάδος μετατρέπει τις εισαγωγές σε αξία FOB, εφαρμόζοντας ένα σταθερό συντελεστή μετατροπής CIF/FOB ύψους 5% (δηλαδή FOB = CIF*(1-0.05)) και η διαφορά που προκύπτει κατανέμεται στις μεταφορικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες κατά τα 4/5 και 1/5 αντιστοίχως.

Επίσης, στις εισαγωγές αγαθών, κατά την κατάρτιση του ισοζυγίου αγαθών (όπως και στην κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασμών) περιλαμβάνεται η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για το λαθρεμπόριο αγαθών, η οποία ανέρχεται σε 1,5 δισεκ. ευρώ ετησίως. Τέλος, επισημαίνεται ότι η καταγραφή των εισαγωγών (αγορών) και εξαγωγών (πωλήσεων) πλοίων στο ισοζύγιο αγαθών θα συνεχίσει να βασίζεται στα στοιχεία που συλλέγει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση στο ισοζύγιο αγαθών των στοιχείων εξωτερικού εμπορίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) υπάρχουν διαθέσιμες σε ειδικό Δελτίο Τύπου.


Ετήσια στοιχεία ισοζυγίου αγαθών 

Τριμηνιαία στοιχεία ισοζυγίου αγαθών  

 

 

 

 

 

 

 


Σχετικά Θέματα