Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ισοζύγιο Πληρωμών

Το ισοζύγιο πληρωμών είναι ένας στατιστικός πίνακας στον οποίον καταγράφονται οι συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων, ανεξαρτήτως νομίσματος συναλλαγής, κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου.

Η έννοια του κατοίκου και μη κατοίκου βασίζεται στον ορισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Εγχειρίδιο για το Ισοζύγιο Πληρωμών, 6η έκδοση) και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

Από το μήνα αναφοράς Ιανουάριο 2015, η Τράπεζα της Ελλάδος προσάρμοσε τη μεθοδολογία κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας στις συστάσεις και τους ορισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην τελευταία (6η) έκδοση του Εγχειριδίου για το Ισοζύγιο Πληρωμών (IMF-BPM6-Balance of Payments Manual, 6th edition, 2009). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση από την 5η στην 6η έκδοση υπάρχουν διαθέσιμες σε ειδικό Δελτίο Τύπου. Ιστορικά στοιχεία με βάση τη νέα μεθοδολογία είναι διαθέσιμα από τον Ιανουάριο του 2002.

Ο μηχανισμός συλλογής των στατιστικών πληροφοριών για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος σήμερα βασίζεται στο ‘μικτό’ σύστημα. Στο σύστημα αυτό, η βασική πηγή άντλησης στοιχείων ισοζυγίου πληρωμών είναι τα εγχώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (περιλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος), όπου αυτά υποχρεωτικά παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος μηνιαία αναλυτική πληροφόρηση για τις όλες τις συναλλαγές κατοίκων Ελλάδος με μη κατοίκους, τις οποίες διεκπεραιώνουν είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό πελατών τους. Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιουλίου 2002, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει καθιερώσει το ποσόν των 12.500 ευρώ ως κατώφλι εξαίρεσης αναγγελίας από τα πιστωτικά ιδρύματα συναλλαγών ισοζυγίου πληρωμών.Το παραπάνω κατώφλι εξαίρεσης αναγγελίας αυξήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2010 στις 50.000 ευρώ.

Άλλες πηγές στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών είναι οι δηλώσεις intrastat/extrastat της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου αγαθών καθώς και η απευθείας από τους κατοίκους συναλλασσόμενους παροχή πληροφόρησης όπως π.χ. από τα ελληνικά διυλιστήρια, από τους κάτοικους και μη κάτοικους ταξιδιώτες, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τους κάτοικους που διενεργούν διασυνοριακές συναλλαγές χωρίς τη μεσολάβηση εγχώριου πιστωτικού ιδρύματος.

Αναλυτική παρουσίαση σχετικά με τη μεθοδολογία και τις στατιστικές πηγές που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχεται στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας European Union Balance of Payments and International Investment Position statistical sources and methods, Νοέμβριος 2016’ .

Τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών δημοσιεύονται στις πιο κάτω εκδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος:

α) Στοιχεία για το SDDS (μηνιαίο)
β) Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (μηνιαίο),
γ) Οικονομικό Δελτίο (εξαμηνιαίο),
δ) Νομισματική Πολιτική – Ενδιάμεση Εκθεση (εξαμηνιαίο), και
ε) Έκθεση Διοικητή (ετήσια).


Σχετικά Θέματα