Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εξέλιξη δανείων & καθυστερήσεων

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί έχει αναρτηθεί η χρονοσειρά της εξέλιξης των υπολοίπων δανείων, των καθυστερήσεων και του δείκτη καθυστερήσεων έναντι δανείων για το σύνολο των Ελληνικών εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών από το 2002 έως σήμερα, σε τριμηνιαία βάση και ανά χαρτοφυλάκιο.
Τα στοιχεία είναι σε ατομική βάση και αφορούν σε εντός ισολογισμού δάνεια (προ προβλέψεων) των Ελληνικών εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών που λειτουργούσαν την εκάστοτε περίοδο.
Για την περίοδο 2002 - 9Μ 2014 χρησιμοποιήθηκαν τα υποβαλλόμενα στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2442 29.1.1999.

Για την περίοδο 2014 και εφεξής χρησιμοποιούνται τα υποβαλλόμενα στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την ΠΕΕ 42/30.5.2014, όπως ισχύει, και ακολουθούνται οι ορισμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα.

Εξέλιξη δανείων & καθυστερήσεων (2002 έως σήμερα).