Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δείκτες Τιμών Οικιστικών και Επαγγελματικών Ακινήτων και άλλοι Βραχυχρόνιοι Δείκτες

Με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ανάλυση των εξελίξεων και των προοπτικών στην αγορά ακινήτων, η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός μηχανισμού συγκέντρωσης και ανάλυσης πρωτογενών στοιχείων σχετικά με τη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων και ιδίως τις τιμές, τα μισθώματα καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων, προχώρησε στην κατασκευή Δεικτών Οικιστικών και Επαγγελματικών Ακινήτων, χρησιμοποιώντας την αναλυτική πληροφόρηση που συλλέγει από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και από τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι δείκτες αυτοί διαθέτουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και ποιοτικά χαρακτηριστικά και εκτιμάται ότι θα συμβάλουν σε µια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των εξελίξεων και των προοπτικών της αγοράς ακινήτων στη χώρα µας, ενισχύοντας έτσι πρώτα από όλα την ίδια την αγορά. Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα αυτά είναι: ο επίσημος φορέας υλοποίησης και η εφαρμογή σύγχρονης μεθοδολογίας, η έγκαιρη και τακτική δημοσιοποίηση (έκδοση Δελτίων Τύπου σε προκαθορισμένες ημερομηνίες), η τριμηνιαία περιοδικότητα των δεικτών οικιστικών ακινήτων και η εξαμηνιαία περιοδικότητα των δεικτών επαγγελματικών, η κάλυψη όλης της χώρας με δυνατότητα σημαντικής ανάλυσης (π.χ. κατά γεωγραφική περιοχή, είδος χρήσης, παλαιότητα,), κ.ά.

Δείκτες Οικιστικών Ακινήτων

Δείκτες Επαγγελματικών Ακινήτων


Βραχυχρόνιοι Δείκτες

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αγοράς ακινήτων και με στόχο τη βελτίωση και διάδοση των διαθέσιμων πληροφοριών για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών της αγοράς ακινήτων, το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος συγκεντρώνει στον πίνακα ‘Σύνοψη κυριότερων διαθέσιμων βραχυχρόνιων δεικτών για την αγορά ακινήτων’ τις στατιστικές σειρές που καταρτίζει και ενημερώνει η ίδια η Τράπεζα αλλά και άλλοι φορείς, όπως η ΕΛΣΤΑΤ, το ΙΟΒΕ και ο ΕΦΚΑ. Ενδεικτικά, στον πίνακα Βραχυχρόνιων Δεικτών, εκτός των Δεικτών Τιμών Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, παρουσιάζονται δείκτες οικοδομικής δραστηριότητας, δείκτες κόστους και προσδοκιών στις κατασκευές, ο αριθμός των συμβολαιογραφικών πράξεων αγοραπωλησίας ακινήτων, οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, η εξέλιξη των επιτοκίων και του υπολοίπου των στεγαστικών δανείων κ.ά.


Σχετικά Θέματα