EN

Άρθρα & Συνεντεύξεις

  • Κοινοποίηση:

Άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Handelsblatt του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα «Κεντρικές Τράπεζες και Κλιματική Αλλαγή»

29/09/2021 - Άρθρα & Συνεντεύξεις

Στο προηγούμενο άρθρο μου, τον περασμένο Ιούνιο, περιέγραψα τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή μπορεί να μετατραπεί από απειλή σε ευκαιρία. Ειδικότερα αναφέρθηκα (1) στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης και σταθερότητας στην ΕΕ μέσα από ένα πράσινο χρηματοπιστωτικό σύστημα, (2) στην περαιτέρω πρόοδο προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών και (3) στην προώθηση μιας πράσινης Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Τι ρόλο μπορούν όμως να παίξουν οι κεντρικές τράπεζες στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; Οι κίνδυνοι που συνδέονται με το κλίμα αποτελούν πηγή αστάθειας για την οικονομία και ευπάθειας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Φυσικοί κίνδυνοι, όπως η συχνότερη εμφάνιση και η αυξημένη σφοδρότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και κίνδυνοι μετάβασης, π.χ. από την καθυστερημένη και απότομη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μπορούν να επηρεάσουν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα των τιμών, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας. Κατά συνέπεια, εμπίπτει στην αποστολή των κεντρικών τραπεζών το καθήκον τους να αποτρέψουν τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών και, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, να διασφαλίσουν ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ανθεκτικό σε αυτούς τους κινδύνους. Αυτό το καθήκον πρέπει επειγόντως να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα μέτρα, τόσο στον τομέα της νομισματικής πολιτικής όσο και στον τομέα της εποπτείας. Παρότι την κύρια ευθύνη εξακολουθούν να την έχουν οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν πιθανούς τρόπους ώστε οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είτε φυσικές είτε συνδεόμενες με τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, να συμπεριλαμβάνονται στις μακροοικονομικές προβλέψεις και στην παρακολούθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Επίσης ήδη ασχολούνται ενεργά με την ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στο θεσμικό πλαίσιο και στην πρακτική της προληπτικής εποπτείας, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με οίκους αξιολόγησης και με επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω οργανισμοί κατανοούν τους κλιματικούς κινδύνους, τους δημοσιοποιούν κατάλληλα και τους συνεκτιμούν στη γενικότερη αξιολόγηση των κινδύνων και στις πιστοδοτικές αποφάσεις τους. Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες έδιναν έμφαση κυρίως στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και στο πώς αυτά τα ζητήματα επηρεάζουν τις δικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν – και δεσμεύονται – να κάνουν περισσότερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του οποίου είμαι μέλος, ενέκρινε φέτος το καλοκαίρι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, που περιλαμβάνει έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση κλιματικών παραμέτρων στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής μας και την πιο συστηματική ένταξη κριτηρίων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη νομισματική πολιτική. Ο οδικός χάρτης προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι αναλύσεις που διεξάγονται για σκοπούς εκτίμησης μακροοικονομικών υποδειγμάτων, παραγωγής στατιστικών δεδομένων και νομισματικής πολιτικής θα διευρυνθούν ώστε να συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της όχι μόνο για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, αλλά και για τις ίδιες τις κεντρικές τράπεζες στο βαθμό που η έκθεσή τους σε κλιματικούς κινδύνους επηρεάζει τον ισολογισμό τους. Η ΕΚΤ υποστηρίζει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη βελτίωση της δημοσιοποίησης κλιματικών δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να προωθηθεί μια αγορά πράσινων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ένα άλλο ορόσημο αυτού του οδικού χάρτη αφορά τις πράξεις νομισματικής πολιτικής, στο πλαίσιο των οποίων τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής αποκτούν αυξημένη βαρύτητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κλιματικοί κίνδυνοι δημοσιοποιούνται κατάλληλα και ότι οι πράξεις αγοράς τίτλων είναι πιο πράσινες, άρα πιο πράσινος είναι και ο ισολογισμός μας[1]. Οι κλιματικοί κίνδυνοι θα λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των τίτλων που προσφέρονται ως εξασφαλίσεις, ενώ θα υιοθετηθούν κλιματικά κριτήρια που θα εφαρμόζονται στις πράξεις αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα. Κατά το σχεδιασμό αυτών των μέτρων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ατέλειες της αγοράς όσον αφορά την κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσουν δυνητικές στρεβλώσεις στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων μέσω των αγορών.[2]

Εντός των ορίων της εντολής του, το Ευρωσύστημα, όπως και άλλες κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, διερευνά το φάσμα των εργαλείων που έχει στη διάθεσή του, προσαρμόζει το πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής και λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιδιώκοντας να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον και το κλίμα και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

 


 

[2] https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.en.html

 

Δείτε το άρθρο όπως δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της Handelsblatt.:

“Kampf gegen die Klimakrise? Zentralbanken sollten übernehmen”

Yannis Stournaras, Präsident der griechischen Zentralbank

In meiner letzten Kolumne im Juni habe ich beschrieben, dass der Klimawandel von einer Bedrohung in eine Chance verwandelt werden kann, indem die Finanzintegration und -stabilität in der EU durch grüne Finanzierungen erhöht werden, die Schaffung der Kapitalmarktunion vorangetrieben und eine grüne Kapitalmarktunion gefördert wird. Doch welche Rolle können Zentralbanken bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen?

Klimabedingte Risiken sind eine Quelle für Instabilität und finanzielle Anfälligkeit. Physikalische Risiken und Übergangsrisiken wie häufigere und extremere Wetterereignisse oder ein verspäteter und abrupter Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft könnten die Geldpolitik beeinträchtigen.

Ebenso könnten sie Risiken für die Preis-, Finanz- und Wirtschaftsstabilität mit sich bringen. Es ist daher Aufgabe der Zentralbanken, Risiken für die Preisstabilität vorzubeugen und gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden dafür zu sorgen, dass das Finanzsystem gegen diese Risiken gewappnet ist.

Dies muss dringend in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, sowohl auf geldpolitischer Ebene als auch auf der Ebene der Finanzaufsicht. Auch wenn die Hauptverantwortung bei den Regierungen liegt, können die Zentralbanken eine aktive Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels übernehmen. Sie arbeiten mit Ratingagenturen und Finanzunternehmen zusammen, um sicherzustellen, dass klimabezogene Risiken verstanden, offengelegt und in die Risikobewertung und in Entscheidungen über die Kreditvergabe einbezogen werden.

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat in diesem Sommer einen umfassenden Aktionsplan für die weitere Einbeziehung von Klimaschutzaspekten in unseren geldpolitischen Rahmen und die systematischere Berücksichtigung von Aspekten der ökologischen Nachhaltigkeit in unserer Geldpolitik beschlossen. Der Aktionsplan sieht vor, die Analysekapazitäten in den Bereichen makroökonomische Modellierung, Statistik und Geldpolitik im Hinblick auf den Klimawandel zu erweitern.

EZB fördert Markt für grüne Finanzprodukte

Die Auswirkungen nicht nur auf Banken und Unternehmen, sondern auch auf unsere eigene Bilanz, die sich aus der Gefährdung durch Klimarisiken ergeben, sollen bewertet werden. Die EZB unterstützt auch die aktuellen EU-Initiativen zur Verbesserung der Offenlegung klimarelevanter Daten, um die Transparenz zu erhöhen und den Markt für grüne Finanzprodukte zu fördern.

Ein weiterer Meilenstein des Aktionsplans ist die weitere Einbeziehung von Klimaschutzaspekten in unsere geldpolitischen Operationen. Sie soll neben der besseren Offenlegung von Klimadaten unsere Ankäufe von Vermögenswerten und damit unsere Bilanz umweltfreundlicher gestalten helfen.

Klimarisiken werden bei der Bewertung der Eignung von Sicherheiten geprüft. Für den Ankauf von Vermögenswerten durch Unternehmen werden klimabezogene Kriterien festgelegt. Bei der Ausgestaltung dieser Maßnahmen wird zu berücksichtigen sein, dass Marktunvollkommenheiten im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu potenziellen Verzerrungen bei der Marktallokation von Ressourcen führen können.

Im Rahmen seines Mandats wird das Eurosystem zusammen mit Zentralbanken in aller Welt sein Instrumentarium ausloten, seinen geldpolitischen Handlungsrahmen anpassen und im Finanzsystem als Katalysator wirken, um den Übergang zu einer umweltfreundlichen, kohlenstoffneutralen Wirtschaft zu beschleunigen und die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft gegenüber den Risiken des Klimawandels zu stärken.

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι