EN

H Τράπεζα της Ελλάδος για το κλίμα

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασχολείται συστηματικά με το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος. 

Μέσα από τις έρευνες και τις δράσεις της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) στοχεύει να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την άσκηση της κατάλληλης πολιτικής για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή.

Τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος και της ενέργειας εξετάζονται επίσης συστηματικά τα τελευταία χρόνια και σε ειδικό κεφάλαιο της Έκθεσης του Διοικητή.

Δείτε τα σχετικά κεφάλαια:

2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Δείτε πρόσφατες ομιλίες:

04/06/2021 - Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

31/05/2021 - Κεντρική ομιλία (ΑΓΓΛ) του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στο Athens Circular Forum II

21/04/2021 - Κεντρική ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα με θέμα: “Στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για την Ελλάδα και την Ευρώπη”

Δείτε σχετικές ομιλίες:

21/11/2020 - Ομιλία του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα «Η κλιματική κρίση και η πράσινη ανάκαμψη» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

11/11/2020 - Συνέντευξη (podcast) του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα στο think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS)

29/09/2020 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα Βιώσιμη Τραπεζική: Χρηματοδοτώντας το αύριο

5/6/2020 - Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

11/06/2019 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα «Η βιώσιμη ανάπτυξη και η κλιματική κρίση», επετειακή εκδήλωση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

03/04/2019 - Κεντρική ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα στο Συμπόσιο με τίτλο “Climate Change: Threats, Challenges, Solutions for Greece ”.

16/01/2019 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα σε εκδήλωση της Τράπεζας Πειραιώς για την παρουσίαση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking) του UNEP Financial Initiative, με θέμα: “Προς ένα βιώσιμο μέλλον”.

01/10/2018 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα - «The Second Sustainability Summit for South-East Europe and the Mediterranean» του περιοδικού Τhe Economist: «Προκλήσεις και προοπτικές για μία βιώσιμη ανάπτυξη».

30/06/2017 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα σε δείπνο του 23ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων (European Association of Environmental and Resource Economists - EAERE).

Συνέργειες με διεθνή δίκτυα και εθνικούς φορείς

α. LIFE-IP AdaptInGr (2019-2026)

Στόχος: Ενίσχυση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

Από το 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο LIFE-IP AdaptInGreece - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece.

Το έργο έχει οκταετή διάρκεια (2019-2026), και συντονίζεται από το ΥΠΕΝ, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος (ένας από τους 18 εταίρους) συμμετέχει, μεταξύ άλλων:

  1. σε δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή,
  2. στην επικαιροποίηση της έκθεσης  «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα», Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), 2011,
  3. στην επικαιροποίηση/αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (που εκπονήθηκε από την ΕΜΕΚΑ, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και ψηφίστηκε από τη Βουλή με το ν. 4414/2016), και
  4. στη δημιουργία και διάχυση τεχνογνωσίας που θα δώσει τη δυνατότητα στους αρμόδιους εθνικούς φορείς και στις 13 περιφέρειες της χώρας να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αντίστοιχες δράσεις προσαρμογής.

β. NGFS - Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System - 2019
Στόχος: Ενίσχυση προσπάθειας για την επίτευξη στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων

Στις αρχές του 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος εντάχθηκε στο Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System – NGFS), το οποίο συστάθηκε με πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, αριθμεί (15/2/2021) 89 μέλη και 13 παρατηρητές και έχει συσταθεί με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και την ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματοοικονομικού συστήματος στον αγώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το NGFS αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών, τη συνεισφορά στη διαχείριση κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων για τον χρηματοοικονομικό τομέα και την προώθηση της χρηματοδότησης για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία

Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει σε ομάδες εργασίας του NGFS για τα ακόλουθα θέματα:

• Μικροπροληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων
• Μακροπροληπτική πολιτική
• Προώθηση των πράσινων χρηματοδοτήσεων
• Αντιμετώπιση έλλειψης δεδομένων
• Ερευνητικές δράσεις.

γ) UNEP-FI (United Nations Environment Programme – Finance Initiative) – 2019

Στόχος: Υιοθέτηση Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής - Ρόλος και ευθύνες τραπεζικού τομέα για βιώσιμη ανάπτυξη   

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η πρώτη Τράπεζα που στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει και υιοθετεί τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP-FI. To UNEP FI (United Nations Environment Programme – Finance Initiative) διατύπωσε τις Αρχές με τη φιλοδοξία αυτές να καθορίσουν το ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Οι τράπεζες που προσυπογράφουν τις Αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας και να δημιουργήσουν αξία για την κοινωνία. Μεταξύ άλλων, οι Αρχές προσδιορίζουν τα κριτήρια για την υπεύθυνη και αειφόρο τραπεζική μέσα από την ολιστική αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που πηγάζουν από τις δραστηριότητες των τραπεζών.

Επίσης, ενθαρρύνουν τις τράπεζες να υπολογίζουν και να δημοσιοποιούν τον αντίκτυπο, θετικό ή αρνητικό, στην κοινωνία και το περιβάλλον από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. [Έκθεση Διοικητή 2018]

δ) Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά: ελληνική πρωτοβουλία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – 2019

Σε συνέχεια της διεθνούς επιστημονικής διάσκεψης “Climate Change Impacts on Cultural Heritage: Facing the Challenge”, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2019 με τη συμμετοχή επιστημόνων από 43 χώρες, η ΕΜΕΚΑ συμμετέχει στην κοινή πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, του World Meteorological Organization (WMO) και της UNESCO με τίτλο “Addressing climate change impacts on cultural and natural heritage”.

Παράλληλα, συστάθηκε ευέλικτο σχήμα, σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, με την υποστήριξη συντονιστικής επιτροπής, στην οποία συμμετέχει και η Τράπεζα. Η ελληνική αυτή πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχει η ΕΜΕΚΑ, χαίρει της υποστήριξης άνω των 70 κρατών-μελών και διεθνών οργανισμών και αναδεικνύει την άμεση σχέση μνημείων της φύσης και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι