Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Oργάνωση

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για τη Διοίκηση και τα Όργανα λήψεως αποφάσεων της Τράπεζας, την οργανωτική της δομή (οργανόγραμμα) και τις εγκαταστάσεις της.

  • Στην ενότητα "Διοίκηση-Όργανα Λήψεως Αποφάσεων" γίνεται αναφορά στα κύρια όργανα λήψεως αποφάσεων της Τράπεζας: Γενική Συνέλευση, Γενικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής, Διοικητής και Υποδιοικητές, και Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Διοίκηση της Τράπεζας, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των οργάνων λήψεως αποφάσεων, πατήστε εδώ.
  • Στο Οργανόγραμμα απεικονίζεται η οργανωτική δομή της Τράπεζας με τα όργανα λήψεως αποφάσεων και τις Διευθύνσεις της, γίνεται συνοπτική αναφορά στο έργο κάθε Διεύθυνσης και αναφέρονται οι υπηρεσιακές της μονάδες, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, παρουσιάζονται τα Υποκαταστήματα, οι Θυρίδες και τα Πρακτορεία της Τράπεζας με τις ταχυδρομικές τους διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Οργανόγραμμα, πατήστε εδώ.
  • Στις Εγκαταστάσεις γίνεται παρουσίαση των Διευθύνσεων και Υπηρεσιακών Μονάδων που λειτουργούν στο Κεντρικό Κατάστημα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Εγκαταστάσεις, πατήστε εδώ.