Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Διοίκηση - Όργανα Λήψεως Αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος


Γενική Συνέλευση

 Άρθρα Καταστατικού 11-19

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Γενικό Συμβούλιο, συνέρχεται μια φορά κατέτος, όχι αργότερα από το μήνα Απρίλιο, και αποφασίζει περί του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών της. Επίσης, είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει επί των ακόλουθων θεμάτων:

-   Έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης, έγκρισης του Ισολογισμού και καταβολών σε αποθεματικά και άλλα ειδικά κεφάλαια, προσδιορισμού του μερίσματος και εν γένει διάθεσης των καθαρών κερδών.

-   Εκλογής ή ανάκλησης των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθορισμού των αμοιβών τους.

-   Απαλλαγής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη.

-   Προτάσεων τροποποίησης του Καταστατικού, οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλονται στη Βουλή διά της Κυβέρνησης, εξαιρουμένης της αύξησης του κεφαλαίου (άρθρο 9 Καταστατικού).

-   Προτάσεων που υποβάλλονται από το Γενικό Συμβούλιο επί παντός άλλου θέματος.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Γενικό Συμβούλιο και συνέρχονται όποτε παρίσταται ανάγκη.

 Aρχή Σελίδας

Γενικό Συμβούλιο

'Aρθρα Καταστατικού 20-27

Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή, τους δύο Υποδιοικητές, τα λοιπά (τρία) μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και έξι Συμβούλους. Είναι επιφορτισμένο με τη γενική διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας, υπεύθυνο προς τη Γενική Συνέλευση, λαμβάνει δε αποφάσεις και ασκεί εξουσία, εντός των ορίων του Καταστατικού, επί θεμάτων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, της Εκτελεστικής Επιτροπής ή στις κατάρθρο 31 τελευταίο εδάφιο αρμοδιότητες του Διοικητή.

Γενικό Συμβούλιο

Aρχή Σελίδας

Εκτελεστική Επιτροπή

Άρθρα Καταστατικού 28 και 55Α

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές, προσκαλείται από τον Διοικητή ή, εν απουσία του, από τον αναπληρούντα αυτόν Υποδιοικητή, και αποφασίζει με απαρτία και πλειοψηφία δύο μελών, στα οποία πρέπει να συγκαταλέγεται ο Διοικητής, εκτός αν αυτός αναπληρώνεται κατά τα ανωτέρω. Εάν δεν σχηματίζεται απαρτία, στην Επιτροπή μετέχει και το μέλος του Γενικού Συμβουλίου που ορίζεται κατά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32.
Το Γενικό Συμβούλιο ορίζει κατέτος τρία μέλη του από τα μη μετέχοντα στην Εκτελεστική Επιτροπή προς παρακολούθηση της άσκησης της αρμοδιότητάς της, δυνάμενα να αναφέρονται στο Συμβούλιο.
Σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού, οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ασκούνται με Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένων από αυτήν οργάνων.

Aρχή Σελίδας

Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής

Άρθρο Καταστατικού 35A

Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής είναι αρμόδιο:

  • να αναλύει τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις και να εξετάζει την επίδραση της νομισματικής πολιτικής που χαράσσεται στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, και
  • να αποφασίζει επί θεμάτων που αφορούν την άσκηση της συναλλαγματικής πολιτικής, τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και μέσων πληρωμών, καθώς και την έκδοση των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με το Ευρωσύστημα, το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής ενεργεί σύμφωνα τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής συμμετέχουν:

  • ο Διοικητής της Τράπεζας ως πρόεδρος,
  • οι δύο Υποδιοικητέςκαι
  • άλλα τρία μέλη που διορίζονται με εξαετή ανανεώσιμη θητεία, με Προεδρικό Διάταγμα, εκδιδόμενο μετά πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη του Διοικητή.

Πίνακας Μελών Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής

Aρχή Σελίδας

Διοικητής - Υποδιοικητές

Άρθρα Καταστατικού 29-35

Ο Διοικητής και οι δύο Υποδιοικητές διορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, μετά πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με εξαετή θητεία.

Ο Διοικητής προεδρεύει των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και μετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή, εκπροσωπεί την Τράπεζα ενώπιον των δικαστικών αρχών, ασκεί εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου διαρκή έλεγχο επί της διαχειρίσεως του ενεργητικού και των γενικών εργασιών της Τράπεζας και λαμβάνει αποφάσεις επί παντός θέματος που δεν επιφυλάσσεται ειδικά στην Εκτελεστική Επιτροπή, το Γενικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής, ούτε διέπεται από κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από τα Συμβούλια αυτά, μετέχει δε στο Γενικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με εξαίρεση τα θέματα που ανατίθενται στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής, ο Διοικητής αποφασίζει επί των λοιπών θεμάτων που εμπίπτουν στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Ο Διοικητής δύναται να αναθέτει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του στους Υποδιοικητές.

Ο αρχαιότερος Υποδιοικητής αναπληρώνει τον Διοικητή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, σε όλη την έκταση των καθηκόντων του.

Διοικητής: Γιάννης Στουρνάρας
Υποδιοικητές: Ιωάννης Α. Μουρμούρας
Θεόδωρος Μ. Μητράκος 

Aρχή Σελίδας 

Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ασκούνται, όπως ρητά προβλέπεται από το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, το άρθρο 25 του ν.3601/2007, όπως ισχύει, το άρθρο 20 του ν. 3862/2010 και άρθρο 1 του ν. 3867/2010, με Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένων από αυτήν οργάνων.

Στο πλαίσιο αυτό, με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος ΠΕΕ 1/20.12.2012, όπως ισχύει (τροποποιητική ΠΕΕ 4/08.01.2013) έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Η έκδοση κανονιστικών και ατομικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 55 Α του Καταστατικού της. Στις ανωτέρω αποφάσεις περιλαμβάνονται ιδίως εκείνες που αφορούν την ίδρυση και τους όρους λειτουργίας των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών και επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και η λήψη μέτρων και η επιβολή κυρώσεων και προστίμων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Εξαιρούνται των ανωτέρω οι αποφάσεις και εισηγήσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 63, 63 Α, 63 Β, 63 Γ, 63 Δ, 63 Ε και 63 ΣΤ καθώς και της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3601/2007.

β) Η έκδοση ειδικής εγκριτικής απόφασης για την αποδέσμευση διαθεσίμων των κατά την έννοια του άρθρου 1 του Α.Ν. 1611/1950, όπως ισχύει, δημοσίων οργανισμών (προς παροχή δανείων ή διενέργεια επενδύσεων οι οποίες δεν πληρούν τους προβλεπόμενους από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας περί επενδύσεων δημοσίων οργανισμούς όρους) εξαιρουμένων των φορέων που υπάγονται στον ν. 3587/2007, σύμφωνα με την παρ. α του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου

Η Εκτελεστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί με Πράξεις της τις αρμοδιότητες που με την παρούσα Πράξη ανατίθενται στην Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων.

Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται από τα πιο κάτω πρόσωπα:

Πρόεδρος: Ο Διοικητής

Μέλη: Ο Υποδιοικητής στον οποίο αναφέρεται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων:

Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

• Eργασιών Δημοσίου 

• Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών

• Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας


Ο Διοικητής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Υποδιοικητή.

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος.

Πίνακας Μελών Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

Aρχή Σελίδας

Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης
 
Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αφορά την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ασκούνται, όπως ρητά προβλέπεται από το άρθρο 55Α του Καταστατικού της και το εσωτερικό άρθρο 3 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, με Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένων από αυτήν οργάνων.
 
Στο πλαίσιο αυτό, με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος ΠΕΕ 6/08.01.2013, όπως ισχύει (τελευταία τροποποιητική ΠΕΕ 158/10.5.2019), έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης η έκδοση όλων των αποφάσεων και εισηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρχής εξυγίανσης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 («Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ΕΕ L 173) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 87) του ν. 4335/2015.», καθώς και των αποφάσεων που αφορούν διαδικασίες εξυγίανσης οι οποίες ήταν εκκρεμείς κατά τη θέση σε ισχύ του ως άνω νόμου.

Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται από τα εξής πρόσωπα:

Πρόεδρος: Ο Υποδιοικητής, στον οποίο αναφέρεται η Διεύθυνση Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Μέλη:

Οι Διευθυντές των ακόλουθων Διευθύνσεων:
 
Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού
 
Στατιστικής
 
Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων

• Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Υποδιοικητής αναπληρώνεται από το μέλος του Γενικού Συμβουλίου που ορίζεται κατά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Χρέη γραμματέα και αναπληρωτή της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Πίνακας Μελών Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης

Aρχή Σελίδας