Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δικαιολογητικά υποβαλλόμενα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Τα πιστωτικά ιδρύματα, για την έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων τους στις εξετάσεις, καθώς και στα σεμινάρια πιστοποίησης, υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Εκτός των παραπάνω, ανάλογα με το αν πρόκειται για εξετάσεις ή σεμινάρια και τον τύπο του πιστοποιητικού, υποβάλλονται και επιπλέον δικαιολογητικά, ως εξής:

Α. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης 

                    Πιστοποιητικά τύπου α1, α2, ε, στ1 και στ2 

                    Πιστοποιητικά τύπου β1, β, γ και δ

Β. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τα σεμινάρια πιστοποίησης

Γ. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τα σεμινάρια επιμόρφωσης

Α. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης

Οι εξετάσεις πιστοποίησης απευθύνονται σε υποψηφίους για την απόκτηση όλων των τύπων πιστοποιητικών (α1, α2, β1, β, γ, δ, ε, στ1 και στ2).

Ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού, για την έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης απαιτείται και η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

Πιστοποιητικά τύπου α1, α2, ε, στ1 και στ2

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο Υπόδειγμα II).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου).

3. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ότι ο υποψήφιος πληροί όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση κριτήρια προσωπικής αξιοπιστίας (συνημμένο Υπόδειγμα IV).

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση.

5. Ατομική υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου (άρθρο 8 του Ν. 1599/86) ότι δεν έχει ασκηθεί ούτε εκκρεμεί εναντίον του πειθαρχική ή ποινική δίωξη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 5 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015) (συνημμένο Υπόδειγμα V).

Πιστοποιητικά τύπου β1, β, γ και δ

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο Υπόδειγμα II).

2. α) Για τα πιστοποιητικά τύπου β1 και β: Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού τριετούς τουλάχιστον διάρκειας).
β) Για τα πιστοποιητικά τύπου γ και δ: Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (πτυχίου οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού τριετούς τουλάχιστον διάρκειας οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης).

3. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ότι ο υποψήφιος πληροί όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση κριτήρια προσωπικής αξιοπιστίας (συνημμένο Υπόδειγμα IV).

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση.

5. Ατομική υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου (άρθρο 8 του ν. 1599/86) ότι δεν έχει ασκηθεί ούτε εκκρεμεί εναντίον του πειθαρχική ή ποινική δίωξη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 5 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015) (συνημμένο Υπόδειγμα V).

6. Αναλυτική βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος σχετικά με την προϋπηρεσία του υποψηφίου, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος πληροί το προβλεπόμενο κριτήριο της σχετικής εμπειρίας κατά τα άρθρα 8 και 20 της ως άνω κοινής απόφασης (συνημμένο Υπόδειγμα III).

Β. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τα σεμινάρια πιστοποίησης

Τα σεμινάρια πιστοποίησης απευθύνονται σε υποψηφίους προς πιστοποίηση τύπου α1, ε, στ1 και στ2 και απαιτείται επιπλέον η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο Υπόδειγμα II).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου).

3. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ότι ο υποψήφιος πληροί όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση κριτήρια προσωπικής αξιοπιστίας (συνημμένο υπόδειγμα IV).

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση.

5. Ατομική υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου (άρθρο 8 του ν. 1599/86) ότι δεν έχει ασκηθεί ούτε εκκρεμεί εναντίον του πειθαρχική ή ποινική δίωξη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 5 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015) (συνημμένο Υπόδειγμα V).

6. Αναλυτική βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος σχετικά με την προϋπηρεσία του υποψηφίου, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος πληροί το προβλεπόμενο κριτήριο της σχετικής εμπειρίας κατά το άρθρο 9 της ως άνω κοινής απόφασης (ενός έτους στη σχετική υπηρεσία) (συνημμένο υπόδειγμα III).

Γ. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τα σεμινάρια επιμόρφωσης

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης απευθύνονται σε κατόχους πιστοποιητικού τύπου α1, α2, β1, β, γ, δ, ε, στ1 και στ2 προς ανανέωση και απαιτείται επιπλέον η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ότι ο υποψήφιος πληροί όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση κριτήρια προσωπικής αξιοπιστίας (συνημμένο υπόδειγμα IV).

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση.

3. Ατομική υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου (άρθρο 8 του Ν. 1599/86) ότι δεν έχει ασκηθεί ούτε εκκρεμεί εναντίον του πειθαρχική ή ποινική δίωξη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 5 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄2452/13.11.2015) (συνημμένο Υπόδειγμα V).

4. Αναλυτική βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος σχετικά με την προϋπηρεσία του υποψηφίου, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος πληροί το προβλεπόμενο κριτήριο της σχετικής εμπειρίας κατά το άρθρο 20 της ως άνω κοινής απόφασης (συνημμένο υπόδειγμα III).

5. Αντίγραφο του υπό ανανέωση πιστοποιητικού.

6. Απόδειξη καταβολής του τέλους ανανέωσης ισχύος πιστοποιητικού.