Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Προστασία Καταναλωτή κατά τη Συναλλαγή του με την Ασφαλιστική Επιχείρηση

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένες να ορίσουν υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων (αναφορών), ο επικεφαλής της οποίας δέχεται την αιτίαση από τον ενδιαφερόμενο και οφείλει να απαντά εντός 50 ημερών από την υποβολή της, αποσαφηνίζοντας τη θέση της επιχείρησης. (σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 88/05.04.2016).

Τι είναι αιτίαση;

Ως αιτίαση νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται.

Τι ΔΕΝ είναι αιτίαση;

Δεν
είναι αιτιάσεις και δεν επεξεργάζονται από την ΤτΕ:

 • Οι αναγγελίες απαιτήσεων
 • Οι αιτήσεις αποζημίωσης
 • Απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων
 • Αόριστα ή αβάσιμα αιτήματα, όπως για παράδειγμα:  - Όταν το αίτημα δεν είναι σαφώς διατυπωμένο όπως π.χ.: 
         "Η εταιρεία δεν πληρώνει τη ζημιά μου. Παρακαλώ όπως την υποχρεώσετε να με αποζημιώσει".
          
       - Όταν δεν υπάρχει ακριβής προσδιορισμός της ζημίας από τα υποβαλλόμενα στοιχεία 
       - Όταν η ζημιά δεν συνάγεται από τα υποβαλλόμενα στοιχεία

Είστε δυσαρεστημένοι με ένα ασφαλιστικό προϊόν ή υπηρεσία και δεν γνωρίζετε που πρέπει να απευθυνθείτε;
 
ΒΗΜΑΤΑ που θα πρέπει να ακολουθήσετε: 
 

Βήμα 1. Επικοινωνία με Ασφαλιστική Επιχείρηση

Mπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως απ’ ευθείας με την ασφαλιστική επιχείρηση πατώντας εδώ.
Η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να απαντήσει εγγράφως εντός 50 ημερών από την υποβολή της αιτίασης και η απάντηση πρέπει να είναι σαφής και τεκμηριωμένη.

Βήμα 2. Υποβολή Αιτιάσεων

Αν η ασφαλιστική επιχείρηση δεν σας απάντησε εμπρόθεσμα (εντός 50 ημερών από την υποβολή της αιτίασης) ή η απάντηση ήταν αόριστη, ασαφής ή μη τεκμηριωμένη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΤτΕ, υποβάλλοντας την ειδική φόρμα
εδώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου του Άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί τις αιτιάσεις στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου. Για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων αρμόδια είναι η Ελληνική Δικαιοσύνη.

Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι