Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αναπαραγωγή Τραπεζογραμματίων

Το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών να εκδίδουν τραπεζογραμμάτια ευρώ περιλαμβάνει και την αρμοδιότητά τους να λαμβάνουν κάθε μέτρο νομικής φύσεως, απαραίτητο για την προστασία της ακεραιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμής.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα του κοινού να διακρίνει τα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ από τα προϊόντα αναπαραγωγής τους, είναι απαραίτητη η θέσπιση κανόνων βάσει των οποίων θα επιτρέπεται η αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ.

Κανόνες αναπαραγωγής

Ως «προϊόν αναπαραγωγής» θεωρείται κάθε υλική ή άυλη απεικόνιση ολόκληρου ή τμήματος τραπεζογραμματίου ευρώ ή τμημάτων επιμέρους στοιχείων του σχεδίου του, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το χρώμα, οι διαστάσεις και τα χρησιμοποιούμενα γράμματα ή σύμβολα, η οποία μπορεί να μοιάζει με τραπεζογραμμάτιο ευρώ ή να δίνει εν γένει την εντύπωση ότι πρόκειται για τραπεζογραμμάτιο ευρώ.

Τα προϊόντα αναπαραγωγής που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια θεωρούνται νόμιμα, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να εκληφθούν από το κοινό ως γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ:

  • μονής όψεως προϊόντα αναπαραγωγής ορισμένου τραπεζογραμματίου ευρώ εφόσον έχουν διαστάσεις 125% και άνω τόσο του μήκους όσο και του πλάτους ή έως και 75% τόσο του μήκους όσο και του πλάτους του αντίστοιχου τραπεζογραμματίου ευρώ, ή
  • διπλής όψεως προϊόντα αναπαραγωγής ορισμένου τραπεζογραμματίου ευρώ εφόσον έχουν διαστάσεις 200% και άνω τόσο του μήκους όσο και του πλάτους ή έως και 50% τόσο του μήκους όσο και του πλάτους του αντίστοιχου τραπεζογραμματίου ευρώ, ή
  • προϊόντα αναπαραγωγής επιμέρους στοιχείων του σχεδίου ορισμένου τραπεζογραμματίου ευρώ εφόσον το συγκεκριμένο στοιχείο του σχεδίου δεν απεικονίζεται σε επιφάνεια που ομοιάζει με τραπεζογραμμάτιο, ή
  • μονής όψεως προϊόντα αναπαραγωγής που απεικονίζουν τμήμα της πρόσθιας ή οπίσθιας όψης ορισμένου τραπεζογραμματίου ευρώ, εφόσον το συγκεκριμένο τμήμα είναι μικρότερο από το ένα τρίτο της πρόσθιας ή οπίσθιας όψης, αντιστοίχως, του εν λόγω τραπεζογραμματίου ευρώ, ή προϊόντα αναπαραγωγής από υλικό το οποίο είναι σαφώς διαφορετικό του χαρτιού και το οποίο εμφανώς διακρίνεται από το υλικό που χρησιμοποιείται στα τραπεζογραμμάτια, ή
  • άυλα προϊόντα αναπαραγωγής, τα οποία καθίστανται διαθέσιμα διά της ηλεκτρονικής οδού σε ιστοσελίδες, με ενσύρματα, ασύρματα ή λοιπά μέσα που διασφαλίζουν την πρόσβαση των συναλλασσομένων στα εν λόγω προϊόντα από τόπο και σε χρόνο της ατομικής τους επιλογής, εφόσον: στο προϊόν αναπαραγωγής εμφανίζεται διαγωνίως, με γραμματοσειρά Arial ή παρόμοια γραμματοσειρά, η ένδειξη SPECIMEN, σε μήκος τουλάχιστον 75% του μήκους του προϊόντος της αναπαραγωγής και ύψος τουλάχιστον 15% του πλάτους του και σε αδιαφανές χρώμα που δημιουργεί αντίθεση με το κυρίαρχο χρώμα του αντίστοιχου τραπεζογραμματίου ευρώ και η ανάλυση του προϊόντος αναπαραγωγής σε ηλεκτρονική μορφή, στις πραγματικές διαστάσεις του τραπεζογραμματίου, δεν υπερβαίνει τα 72 dpi.

Οι κανόνες αναπαραγωγής όσον αφορά στα τραπεζογραμμάτια ευρώ εφαρμόζονται και σε τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν αποσυρθεί ή έχουν απολέσει την ιδιότητα νόμιμου χρήματος.

Νομικό πλαίσιο

  • Οι κανόνες αναπαραγωγής όσον αφορά στα τραπεζογραμμάτια ευρώ ορίζονται στην Απόφαση της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2013/10) της 19ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση τους.
  • Πράξη Νομισματικού Συμβουλίου.
  • Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2013/11 της 19ης Απριλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθύντρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων κατά των προϊόντων παράνοµης αναπαραγωγής ταπεζογραµµατίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ.