Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει οριστεί ως εθνική αρχή εξυγίανσης για τα πιστωτικά ιδρύματα και τα εποπτευόμενα από αυτή χρηματοδοτικά ιδρύματα, δυνάμει του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ A’ 87/23.7.2015).

Εξυγίανση είναι η εφαρμογή ενός μέτρου εξυγίανσης σε ένα πιστωτικό ίδρυμα που έχει διαπιστωθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας, προκειμένου να επιτευχθούν ένας ή περισσότεροι στόχοι εξυγίανσης.

Οι στόχοι εξυγίανσης, όπως ορίζονται από τον ν. 4335/2015, είναι:

• η διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιμων λειτουργιών του ιδρύματος που τίθεται υπό εξυγίανση,

• η αποφυγή σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα,

• η προστασία των δημόσιων πόρων με την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από έκτακτη δημόσια χρηματοοικονομική στήριξη,

• η προστασία των καταθετών και των επενδυτών που καλύπτονται από συστήματα εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων αντίστοιχα και

• η προστασία των κεφαλαίων και των περιουσιακών στοιχείων των πελατών/λοιπών πιστωτών του υπό εξυγίανση ιδρύματος.

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της Τράπεζας της Ελλάδος ως εθνικής αρχής εξυγίανσης, έχει συσταθεί ειδική λειτουργική μονάδα, η Διεύθυνση Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ενώ οι αποφάσεις που αφορούν θέματα εξυγίανσης λαμβάνονται από ειδικό όργανο, την Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΜΕ).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων είναι επιφορτισμένη με τη σύνταξη και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης, καθώς και με την επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης τα οποία αποφασίζονται από την Επιτροπή.

Από 1.1.2016, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνική αρχή εξυγίανσης, είναι μέλος του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης.