Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Νομισματική και Τραπεζική Στατιστική

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει σε μηνιαία (ή τριμηνιαία) βάση στοιχεία σχετικά με τις τραπεζικές καταθέσεις και πιστώσεις καθώς και τα βασικά νομισματικά μεγέθη. Όλα τα στοιχεία της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής βασίζονται στις μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις που, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες «Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος», υποβάλλουν τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στα ΝΧΙ περιλαμβάνονται η Τράπεζα της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και τα αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων. Ο κατάλογος όλων των ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) , ενώ ο κατάλογος των ελληνικών ΝΧΙ υπάρχει και στην ενότητα αυτή.

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες:

  • Κατάλογος των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
  • Συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
  • Νομισματικά μεγέθη
  • Καταθέσεις
  • Χρηματοδότηση
  • Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων 
  • Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των ΝΧΙ (πλην της Τράπεζας της Ελλάδος) σε τίτλους
  • Ανάλυση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ΝΧΙ (πλην της Τράπεζας της Ελλάδος) κατά χώρα και κατά νόμισμα
      

Για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mfm_bsi.stat@bankofgreece.gr

Ημερολόγιο δημοσίευσης των στοιχείων


Σχετικά Θέματα