Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Μη Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει σε τριμηνιαία (ή και μηνιαία) βάση βασικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που δεν υπάγονται στον τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ). Στα ιδρύματα αυτά περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρίες, τα αμοιβαία κεφάλαια του ν.3283/2004, οι ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) του ν.3371/2005, οι ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999 (ΑΕΕΑΠ), οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και οι εταιρίες παροχής πιστώσεων. Τα στοιχεία βασίζονται στις λογιστικές καταστάσεις που υποβάλλουν, σύμφωνα με «Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος» τα ιδρύματα αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό κυρίως τη κατάρτιση των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών.

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες:

Για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mfm_ofi.stat@bankofgreece.gr


Σχετικά Θέματα