Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Κώδικας Δεοντολογίας

Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται η «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013», η οποία θεσπίστηκε με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (195/1/29.07.2016, ΦΕΚ Β’ 2376), αφού προηγήθηκε διαβούλευση με δημόσιους φορείς, εποπτευόμενα ιδρύματα και οργανώσεις καταναλωτών.

Ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας καθιερώνει γενικές αρχές συμπεριφοράς τόσο για τα υπόχρεα ιδρύματα όσο και για τους δανειολήπτες, με στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη.

Στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του, διακρίνονται εμφανώς οι διαδικασίες που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις λοιπές επιχειρήσεις, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για περιπτώσεις δανείων με πολλαπλούς πιστωτές.

Οι διατάξεις του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας εφαρμόζονται από κάθε εποπτευόμενο ίδρυμα το οποίο παρέχει πιστώσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα δυνάμει των σημείων 1 και 22 της παρ. 1 του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 9 και των άρθρων 34, 36, 38, 41 και 43 του Ν. 4261/2014, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων κατά την έννοια του σημείου 22 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4261/2014 και των εταιριών του άρθρου 1 του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

Από τη θέση σε ισχύ της Αναθεώρησης του Κώδικα Δεοντολογίας, καταργείται η Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 116/1/25.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2289), όπως ισχύει, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4389/2016. Στο πλαίσιο αυτό, ως μέγιστη προθεσμία ανταπόκρισης του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη παραμένει αυτή των 15 εργάσιμων ημερών που περιλαμβάνεται στον οικείο ορισμό μέχρι τυχόν αντικατάστασής του με νέα απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ).

Προηγούμενες σχετικές Αποφάσεις:

Απόφαση ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014 (ΦΕΚ Α΄ 288)

Εγκύκλιος 5.12.2014 της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

Απόφαση ΕΠΑΘ 129/2/16.2.2015 «Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β΄ 486)

Απόφαση ΕΠΑΘ 148/10/5.10.2015 «Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β΄ 2219)


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι