Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εξετάσεις Πιστοποίησης

Πιστοποιητικό Επιπέδου Α

Πιστοποιητικό Επιπέδου Β

Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ

Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ


Πιστοποιητικό επιπέδου Α

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Α των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014, μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 12.3.2018.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

• ν. 4364/2016
• Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• Κανονισμός 653/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• ν. 1569/1985
• π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
• ΠΕΕ 87/5.4.2016
• ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
• π.δ. 190/2006
• ΠΕΕ 86/5.4.2016
• ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011,     4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
• Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
• Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
• Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007
• Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
• ΠΕΕ 88/5.4.2016
• ΠΕΕ 89/5.4.2016
• Εγκύκλιος ΤτΕ 462/14.5.2013
• Αναθεώρηση των ελαχίστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, ΠΕΕ 100/18.7.2016 (ΦΕΚ 2550/2016).

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Α - ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου A - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχή Σελίδας

Πιστοποιητικό Επιπέδου Β

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Β των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 12.3.2018.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

• ν. 4364/2016
• Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• Κανονισμός 653/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• ν. 1569/1985
• π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
• ΠΕΕ 87/5.4.2016
• ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
• π.δ. 190/2006
• ΠΕΕ 86/5.4.2016
• ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
• Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
• Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
• Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007
• Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
• Εγκύκλιος ΤτΕ 462/14.5.2013
• Κανονισμός της ΕΕ 1606/2002
• ν. 3190/1955 & ν. 2190/1920 όπως ισχύουν μετά τον ν. 4156/2013
• ΠΕΕ 88/5.4.2016
• ΠΕΕ 89/5.4.2016
• Αναθεώρηση των ελαχίστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, ΠΕΕ 100/18.7.2016 (ΦΕΚ 2550/2016).

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Β - ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης- ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου B - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχή Σελίδας

Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Γ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις
12.3.2018.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

• ν. 4364/2016
• Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• Κανονισμός 653/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• ν. 1569/1985
• π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
• ΠΕΕ 87/5.4.2016
• ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
• π.δ. 190/2006
• ΠΕΕ 86/5.4.2016
• ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
• Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
• Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
• Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007
• Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
• ΠΕΕ 88/5.4.2016
• ΠΕΕ 89/5.4.2016
• Εγκύκλιος ΤτΕ 462/14.5.2013
• Συνθήκη του Μόντρεαλ και σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας
• Κανονισμός (ΕΚ) 785/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 285/2010
• Κανονισμός της ΕΕ 1606/2002
• ν. 3190/1955 & ν. 2190/1920 όπως ισχύουν μετά τον ν. 4156/2013
• Αναθεώρηση των ελαχίστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, ΠΕΕ 100/18.7.2016 (ΦΕΚ 2550/2016).

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Γ- ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Γ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχή Σελίδας

Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Δ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 12.3.2018.

Ενδεικτικές λύσεις

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

• Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• Κανονισμός 653/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
• ν. 4364/2016
• ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
• Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
• Για τη νομοθεσία για τα επενδυτικά προϊόντα, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Δ - ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης- ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Δ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχή Σελίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Σχετικά Θέματα