Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Τα χορηγούμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα και των συναφών κατηγοριών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, ήτοι συντονιστή των ασφαλιστικών πρακτόρων, καθώς επίσης για τα μέλη του οργάνου διοίκησης και για τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιστοίχως φέρουν την ευθύνη ή συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και των συναφών κατηγοριών διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς επίσης στα μέλη του οργάνου διοίκησης και στους υπαλλήλους των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιστοίχως φέρουν την ευθύνη ή συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής αντασφαλιστικών προϊόντων.


3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση

Αφορά στη διανομή επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση από ασφαλιστικούς πράκτορες, συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.


 

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 25.2.2019 (αλλαγή στις ερωτήσεις 20, 53, 80, 117, 423, 443, 459, 470, 545, 546, 549, 550, 551, 552, 553).


Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:
• ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α 212)
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1469 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2358 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13)
• Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
• π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α 139)
• Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
• ν. 3492/2006, ν. 4110/2013
• ΠΕΕ 87/5.4.2016
• ΠΕΕ 88/5.4.2016
• ΠΕΕ 89/5.4.2016
• Εγκύκλιος ΤτΕ 462/14.5.2013
• Αναθεώρηση των ελαχίστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, ΠΕΕ 100/18.7.2016 (ΦΕΚ 2550/2016)
• ν. 3867/2010
• ν. 3651/2008 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4512/2018)

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Ασφαλιστικού Πράκτορα - ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Ασφαλιστικού Πράκτορα - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχή ΣελίδαςΠιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 25.2.2019 (αλλαγή στις ερωτήσεις 182, 209, 559, 560, 564, 565, 566, 567).

 
Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:
• ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α 212)
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1469 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2358 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13)
• Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
• π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α 139)
• Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
• ν. 3492/2006, ν. 4110/2013
• ΠΕΕ 87/5.4.2016
• ΠΕΕ 88/5.4.2016
• ΠΕΕ 89/5.4.2016
• Εγκύκλιος ΤτΕ 462/14.5.2013
• Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, ΠΕΕ 100/18.7.2016 (ΦΕΚ 2550/2016)
• Συνθήκη του Μόντρεαλ και σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας
• Κανονισμός (ΕΚ) 785/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 285/2010
• ν. 3651/2008 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4512/2018)


Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Μεσίτη (Αντ)Ασφαλίσεων - ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Μεσίτη (Αντ)Ασφαλίσεων - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Aρχή ΣελίδαςΠιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, μπορούν να βρουν την ύλη και τις ενδεικτικές λύσεις στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Ενδεικτικές Λύσεις

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 25.2.2019.

Το αρχείο των ενδεικτικών λύσεων αναρτήθηκε στις 13.2.2019.


Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:
• ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α 212)
• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2359 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/653 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
• ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13)
• Για τη νομοθεσία για τα επενδυτικά προϊόντα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις για τη δραστηριότητα διανομής επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση - ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις για τη δραστηριότητα διανομής επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Aρχή Σελίδας

 

 


Σχετικά Θέματα