Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εποπτεία Πιστωτικού Συστήματος

Η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, τα λεγόμενα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Με δεδομένα τον κυρίαρχο ρόλο της τραπεζικής διαμεσολάβησης στη χρηματοδότηση της οικονομίας και την καθοριστική συμμετοχή των τραπεζών στα συστήματα πληρωμών και τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατ’ ακολουθίαν η ομαλή λειτουργία των αγορών και η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτώνται ουσιωδώς από τη σταθερότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

Στόχοι της εποπτείας είναι η σταθερότητα και η εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος και γενικότερα του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας. Επιπλέον, η εποπτεία αποβλέπει στη διαφάνεια των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών των υποκειμένων σε αυτή.

Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ)

H Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ) της Τράπεζας της Ελλάδος είναι επιφορτισμένη με την άσκηση της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

Όργανα Λήψης Αποφάσεων Εποπτείας

Εκτελεστική Επιτροπή

Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ)


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι