Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Πίνακες Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων και Γνωστοποιήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, η Τράπεζα της Ελλάδος παραθέτει στην παρούσα ιστοσελίδα πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται:

α) τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα και

β) τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με έδρα σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, τα οποία με βάση το «κοινοτικό διαβατήριο» παρέχουν τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014, όπως η παροχή πιστώσεων, περιλαμβανομένης της έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Το «κοινοτικό διαβατήριο», δηλαδή η ελευθερία παροχής υπηρεσιών εντός της ΕΕ, με ή χωρίς εγκατάσταση, βασίζεται στο πανευρωπαϊκά εναρμονισμένο εποπτικό πλαίσιο που ασκείται σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ.
 
Κατά την επιλογή κάθε πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά τα ιδρύματα κάθε κατηγορίας: 

 1. Πίνακας Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα, τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ που λειτουργούν με "κοινοτικό διαβατήριο" (ν. 4261/2014, Οδηγία 2013/36/ΕΕ), τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα εκτός της ΕΕ, καθώς και πιστωτικά ιδρύματα που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του ν. 4261/2014)
 2. Πίνακας Πιστωτικών Ιδρυμάτων με έδρα στην Ελλάδα που έχουν παρουσία στο εξωτερικό μέσω θυγατρικής ή υποκαταστήματος
 3. Πίνακας Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης με έδρα στην Ελλάδα
 4. Πίνακας Εταιριών Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων με έδρα στην Ελλάδα
 5. Πίνακας Εταιριών Παροχής Πιστώσεων με έδρα στην Ελλάδα
 6. Πίνακας Μητρώου Ιδρυμάτων Πληρωμών με έδρα στην Ελλάδα
 7. Πίνακας Μητρώου Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος με έδρα στην Ελλάδα
 8. Πίνακας Γραφείων Αντιπροσωπείας Αλλοδαπών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με έδρα στην Ελλάδα
 9. Πίνακας Μητρώου Ανταλλακτηρίων Συναλλάγματος
 10. Πίνακας Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατά χώρα προέλευσης (έδρα), που γνωστοποίησαν την πρόθεση για την παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση
 11. Πίνακας Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων, κατά χώρα προέλευσης (έδρα), που γνωστοποίησαν την πρόθεση για την παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση
 12. Πίνακας Ιδρυμάτων Πληρωμών, κατά χώρα προέλευσης, που γνωστοποίησαν την πρόθεση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
 13. Πίνακας Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, κατά χώρα προέλευσης, που γνωστοποίησαν την πρόθεση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
 14. Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ)
 15. Πίνακας συνδεδεμένων αντιπροσώπων που γνωστοποιήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος και ενεργούν για λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος βάσει του «διαβατηρίου»

Το κοινό μπορεί επίσης να λαμβάνει σχετική με τα ανωτέρω πληροφόρηση αναφορικά με:

 • τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στις χώρες του ΕΟΧ,
 • τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες του ΕΟΧ και τα οποία λειτουργούν σε άλλες χώρες του ΕΟΧ και
 • τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός του ΕΟΧ και τα οποία έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρες του ΕΟΧ

από το μητρώο που τηρεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην αγγλική γλώσσα ("EBA Credit Institution Register”), το οποίο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/credit-institutions-register
 


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι